جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 3349- تاریخ : 1394/03/03 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (يكشنبه)

 خواندني 

من در ويترين ديده شدن

منبع:موفقيت

قسمت سوم

نياز به ديدن شدن از نظر زيستي،ريشه در وجود نوع انسان،ارتباط با مادر،ديده شدن نوزاد در اين ارتباط و نهايتا بقاي او دارد.در مورد ارتباط بايد بدانيم 8 درصد آن،كلامي بوده و 57 درصد آن ،ارتباطي غير كلامي وابسته به زبان بدن و ميميك صورت و نيز 35 درصد لحن صداست،نياز به ديده شدن را از ديدگاه هاي مختلف مي توان بررسي كرد.

ديدگاه مزلو:سلسله مراتب نيازهاي انساني كه توسط دكتر آبراهام مزلو تعريف شده ،در هرمي به نام هرم مزلو(maslow)ثبت شده است.

در هرم مزلو نياز اساسي انسان ،نياز به تعلق و عشق است.پله هاي اين هرم بايد يك به يك طي شوند تا بتوانيم مراتب رشد را طي كنيم.به پله هاي بالاتر برويم و در انتها به تحقق خود يا همان«خودشكوفايي»دست پيدا كنيم و اين روندي است كه تا زمان مرگ ادامه مي يابد.

اگر ما پله اول را طي كرده باشيم،از نظر ذهني و فردي مي توانيم به پله هاي بالاتر صعود كنيم.اولين پله نيازهاي زيستي و فيزيولوژيكي،«خوردن»،«خوابيدن» و نيز «تنفس» است پله دوم،«نياز به امنيت»،پله سوم،«نياز به عشق و تعلق»،پله چهارم«نياز به عزت نفس»و در نهايت پله پنجم،«آگاهي»،«زيبايي شناختي»و «تحقق خود»است.مي بينيم كه پله سوم ،پله اي است كه نياز به ديده شدن در آن وجود دارد.

مادامي كه ما ديده نشويم،نمي توانيم ارتباط داشته باشيم و عشق را تجربه كنيم.اگر اين نياز برآورده نشود،ما در سطوح بالاتر آن حركت كرده و رشد كنيم؛پس تعلق در گروي ديده شدن شكل مي گيرد و بعد از آن ما مي توانيم تبديل به همان فردي شويم كه مي خواهيم. در طي اين تبديل شدن و تغيير،خودشناسي و در عمل رشد،معنا پيدا مي كند.

ادامه دارد...


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
ورزشي
گالري
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون