جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 1718- تاریخ : 1388/04/31 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران - (چهارشنبه)

  برنامه امتحانات نهايي شهريور ماه دانش آموزان پايه سوم متوسطه 

  به گزارش روابط عمومي، برنامه امتحانات نهايي شهريور ماه دانش آموزان پايه سوم در کليه رشته هاي تحصيلي نظري و فني و حرفه اي اعلام شد. زمان برگزاري امتحانات نهايي از اول لغايت شانزدهم شهريورماه اعلام شده است. همچنين دروس هماهنگ کشوري پايه اول متوسطه روزهاي چهارم و نهم شهريورماه برگزار خواهد گرديد. گفتني است برنامه امتحانات تغيير رشته پيش دانشگاهي نيز که در مرداد ماه برگزار خواهد شد، به مناطق ابلاغ گرديده است. برنامه امتحانات شاخه کاردانش متعاقبا اعلام خواهد گرديد. برنامه امتحانات نهايي شهريورماه در سايت اداره کل سنجش و ارزشيابي تحصيلي وزارت آموزش و پرورش نيز قابل مشاهده است.
در جدول امتحانات ارائه شده در سايت آموزش و پرورش برنامه امتحانات نهايي سال سوم متوسطه سالي - واحدي (روزانه) و نيم سالي - واحدي (بزرگسالان)رشته هاي نظري در دوره تابستاني سال 1387-88شامل رشته هاي رياضي فيزيک ، علوم تجربي ، ادبيات انساني و علوم و معارف اسلامي از اول شهريورماه شروع و تا 16 شهريور ادامه خواهد داشت و کليه اين جلسات در ساعت 9 صبح برگزار خواهد شد. اطلاعات اين جدول از اين قرار است :
  يکشنبه 88/6/1 رشته هاي رياضي فيزيک ، علوم تجربي و ادبيات انساني ، درس قرآن و تعليمات ديني (3) دين و زندگي  و در رشته علوم و معارف اسلامي درس اصول و عقايد(2) .
  دوشنبه 88/6/2 رشته رياضي فيزيک ، درس حسابان، رشته علوم تجربي ، درس زيست شناسي (2) و آزمايشگاه  و رشته هاي ادبيات انساني و علوم و معارف اسلامي ، درس فلسفه و منطق.
  سه شنبه 88/6/3 براي رشته هاي  رياضي فيزيک و علوم تجربي درس زبان فارسي (3) و براي رشته هاي ادبيات و علوم انساني وعلوم و معارف اسلامي، درس زبان فارسي تخصصي تعيين شده است . 
پنجشنبه 88/6/5  رشته هاي رياضي فيزيک و علوم تجربي آزمون درس فيزيک (3) و آزمايشگاه برگزار مي شود و براي رشته ادبيات و علوم انساني درس تاريخ ايران و جهان (2) و براي رشته علوم و معارف اسلامي، درس تاريخ اسلام (2) تعيين شده است.
  برطبق جدول مذکور روز شنبه 88/6/7 رشته رياضي فيزيک درس هندسه (2) ، رشته علوم تجربي رياضي(3) ، رشته ادبيات و علوم انساني درس آرايه هاي ادبي و براي رشته علوم و معارف اسلامي درس تفسير و علوم قرآني (2).
 روز يکشنبه 88/6/8 در کليه رشته هاي نظري آزمون درس زبان خارجي (3) برگزارمي شود.
  سه شنبه 88/6/10 درس جبر و احتمال براي رشته رياضي و فيزيک، درس زمين شناسي براي رشته علوم تجربي و براي رشته هاي ادبيات و علوم انساني و رشته علوم و معارف اسلامي درس جامعه شناسي (2) تعيين شده است. 
دروس امتحاني روز پنجشنبه 88/6/12 براي رشته هاي رياضي فيزيک و علوم تجربي درس عربي(3) و براي رشته ادبيات و علوم انساني درس عربي(3) ويژه ادبيات و علوم انساني و نيز براي رشته علوم معارف اسلامي درس عربي (3) ويژه علوم و معارف اسلامي ، مي باشد. شنبه 88/6/14 رشته هاي رياضي فيزيک و علوم تجربي درس شيمي (3) و آزمايشگاه و براي رشته ادبيات و علوم انساني درس جغرافياي (2) و براي رشته علوم و معارف اسلامي درس اخلاق (2) پيش بيني شده است. روز دوشنبه 88/6/16 براي رشته هاي رياضي فيزيک و علوم تجربي امتحان درس ادبيات فارسي (3) و براي رشته هاي ادبيات و علوم انساني و علوم معارف اسلامي درس ادبيات فارسي تخصصي برگزار مي شود.
همچنين مطابق اعلاميه سازمان آموزش و پرورش شهر تهران برنامه امتحانات هماهنگ کشوري شهريورماه مربوط به مقطع سال اول متوسطه روزانه بدين ترتيب درنظرگرفته شده است : در ساعت 9 صبح و همچنين در ساعت 30:14 دقيقه روز چهارشنبه 88/6/4 آزمون درس مطالعات اجتماعي و در روز دوشنبه 88/6/9 در همين ساعات آزمون درس عربي (1) برگزار ميشود.
در ادامه اين دستورالعمل برنامه امتحانات هماهنگ کشوري که در ساعت 9 صبح برگزارمي شود براي غائبين سال اول متوسطه از اين قرار است : چهارشنبه 88/6/25 درس مطالعات اجتماعي و پنجشنبه 88/6/26 درس عربي (1) . 
مطابق ابلاغيه سازمان آموزش و پرورش شهر تهران، برنامه امتحانات نهايي سال سوم متوسطه شيوه سالي- واحدي رشته هاي حرفه اي در دوره تابستاني سال تحصيلي 1387-88 که ساعت برگزاري آنها ساعت 9 صبح مي باشد بدين شرح است : 
روز يکشنبه 88/6/1  براي کليه رشته هاي حسابداري بازرگاني ، طراحي دوخت ، کامپيوتر، تربيت بدني ، مديريت خانواده و صنايع غذايي، گرافيک ، نقشه کشي معماري، مرمت آثارفرهنگي ، سينما،پشتيباني صحنه و کودکياري، درس قرآن و تعليمات ديني (3) دين و زندگي  تعيين شده است . 
روز دوشنبه 88/6/2 براي رشته حسابداري بازرگاني درس حسابداري صنعتي ، براي رشته طراحي دوخت درس طراحي اندام و لباس ، براي رشته کامپيوتر درس زبان تخصصي ، براي رشته تربيت بدني درس جدول مسابقات ورزشي ، براي رشته مديريت خانواده درس بهداشت خانواده و براي رشته صنايع غذايي درس بهداشت و ايمني کار درکارخانجات موادغذايي ، براي رشته گرافيک درس علم مناظر و مرايا، براي رشته نقشه کشي معماري درس عناصر و جزئيات، براي رشته مرمت آثارفرهنگي فرسايش و پوسيدگي موادمعدني، براي رشته سينما مباني زيبايي شناسي و درک تصوير، براي رشته پشتيباني صحنه درس حجم شناسي و براي رشته کودکياري درس بهداشت رواني اعلام شده است. 
  در روزسه شنبه 88/6/3 براي رشته حسابداري بازرگاني درس مفاهيم و روشهاي آماري(2)، رشته طراحي دوخت درس الياف نساجي، رشته کامپيوتردرس بانک اطلاعاتي ، رشته تربيت بدني درس تغذيه و بهداشت موادغذايي ، رشته مديريت خانواده درس حقوق خانواده در اسلام و رشته صنايع غذايي درس اصول تغذيه ، رشته گرافيک درس طراحي(2)، رشته نقشه کشي معماري درس آشنايي با بناهاي تاريخي، رشته مرمت آثارفرهنگي درس پيشينه و مباني نظري مرمت، رشته سينما کارگاه نگارش (2)، رشته پشتيباني صحنه درس نقشه کشي (1) وبراي رشته کودکياري درس تغذيه و بهداشت موادغذايي مشخص شده است.
  روز پنجشنبه 88/6/5 رشته حسابداري بازرگاني درس اصول حسابداري (2)، رشته طراحي دوخت درس الگو(2)، رشته کامپيوتر درس شبکه هاي کامپيوتري، رشته تربيت بدني شناخت تاسيسات و اماکن ورزشي، رشته مديريت خانواده درس روانشناسي رشد، رشته صنايع غذايي درس سردخانه و انبار، رشته گرافيک درس مباني تصويرسازي، رشته نقشه کشي معماري درس متره و برآورد ، رشته مرمت آثارفرهنگي درس پيشينه و سيرتحولي مواد معدني ، رشته سينما درس تاريخ هنر ايران، رشته پشتيباني صحنه درس طراحي تخصصي و رشته کودکياري درس بيما ريهاي شايع کودکان، آزمون هايي است که براي رشته هاي مختلف برگزار مي شود. درنهايت دروس امتحاني روز شنبه 88/6/7 بدين قرار است :  رشته حسابداري بازرگاني درس حسابداري شرکت ها ، رشته طراحي دوخت درس تاريخ هنرجهان، رشته کامپيوتر درس رياضي(3)، رشته تربيت بدني درس فيزيولوژي(1)، رشته مديريت خانواده درس خانواده در اسلام و در نهايت براي رشته صنايع غذايي درس اصول کنترل کيفيت. در رشته سينما آخرين امتحان که موضوع آن درس تاريخ سينما مي باشد در روز يکشنبه 88/6/8 برگزار مي شود که بدين ترتيب امتحانات رشته سينما يک روز بيشتر از ساير رشته هاي تحصيلي حرفه اي به طول خواهد انجاميد.
  آخرين جدول مندرج در اين دستورالعمل مربوط به برنامه امتحانات نهايي سال سوم متوسطه شيوه سالي- واحدي رشته هاي فني است که اطلاعات مندرج در آن بدين قرار است :  
روز يک شنبه 88/6/1 براي کليه رشته هاي الکترونيک ، الکتروتکنيک ، الکترونيک و مخابرات دريايي، مکانيک موتورهاي دريايي ، ناوبري، ساختمان، نقشه برداري، سراميک ، متالورژي ، صنايع نساجي ، صنايع شيميايي، معدن، چاپ، تاسيسات، صنايع چوب و کاغذ، مکانيک خودرو، ساخت و توليد ، نقشه کشي عمومي ، صنايع فلزي آزمون درس قرآن و تعليمات ديني(3) دين و زندگي برگزار مي شود. 
روز دوشنبه 88/6/2 رشته الکترونيک درس مباني مخابرات و راديو ، رشته الکتروتکنيک درس ماشين هاي الکتريکي  DC  ، رشته الکترونيک و مخابرات دريايي درس مباني مخابرات و راديو ، رشته مکانيک موتورهاي دريايي درس محيط زيست دريايي ، رشته ناوبري درس زبان تخصصي ، رشته ساختمان درس فناوري ساختمان هاي بتوني ، رشته نقشه برداري درس روشهاي تعيين موقعيت ، رشته سراميک درس شکل دادن و پخت سراميک ها، رشته متالورژي درس محاسبات فني تخصصي، رشته صنايع نساجي درس چاپ و تکميل نساجي، رشته صنايع شيميايي درس شيمي تجزيه (1)، رشته معدن درس فرآوري مواد معدني ، رشته چاپ درس محاسبات فني تخصصي، رشته تاسيسات درس تاسيسات حرارتي ، رشته صنايع چوب و کاغذ درس محاسبات فني (2) صنايع چوب ، رشته مکانيک خودرو درس محاسبات فني (2) ، رشته ساخت و توليد درس محاسبات فني (2)، رشته نقشه کشي عمومي درس محاسبات فني (2) ، رشته صنايع فلزي درس محاسبات تخصصي
روز سه شنبه 88/6/3 رشته الکترونيک درس مدارهاي الکتريکي ، رشته الکتروتکنيک درس مدارهاي الکتريکي ، رشته الکترونيک و مخابرات دريايي فيزيک (2) ، رشته مکانيک موتورهاي دريايي درس استاتيک و ديناميک مقدماتي ، رشته ناوبري درس مباني رادار و وسايل کمک ناوبري ، رشته ساختمان درس ايستايي ساختمان ، رشته نقشه برداري درس نقشه برداري عمومي ، رشته سراميک درس محاسبات در سراميک، رشته متالورژي درس اصول متالوروژيکي ريخته گري، رشته صنايع نساجي درس بافندگي، رشته صنايع شيميايي درس فرآيندهاي شيميايي، رشته معدن درس فيزيک (2) ، رشته چاپ درس مواد شناسي، رشته تاسيسات درس تاسيسات برودتي، رشته صنايع چوب و کاغذ درس خواص فيزيکي و مکانيکي چوب، رشته مکانيک خودرو درس رسم فني تخصصي، رشته ساخت و توليد درس رسم فني تخصصي ، رشته نقشه کشي عمومي درس هندسه ترسيمي ، رشته صنايع فلزي درس رسم فني تخصصي
روز پنجشنبه 88/6/5 رشته الکترونيک درس الکترونيک عمومي (2) ، رشته الکتروتکنيک درس ماشين هاي الکتريکي  AC  ، رشته الکترونيک و مخابرات دريايي درس مباني برق(2) ، رشته مکانيک موتورهاي دريايي درس مباني هيدروليک صنعتي ، رشته ناوبري درس هواشناسي ، رشته ساختمان درس فناوري ساختمان هاي فلزي، رشته نقشه برداري درس کارگاه محاسبه و ترسيم(2) ، رشته سراميک درس ماشين آلات سراميک، رشته متالورژي درس رسم مدل و قالب، رشته صنايع نساجي درس تاسيسات نساجي، رشته صنايع شيميايي درس عمليات دستگاهي در صنايع شيميايي، رشته معدن درس اکتشاف معدن، رشته چاپ درس فناوري چاپ، رشته تاسيسات درس نقشه کشي تاسيسات، رشته صنايع چوب و کاغذ درس تکنولوژي سازه هاي چوبي، رشته مکانيک خودرو درس اجزا» ماشين ، رشته ساخت و توليد درس اجزا» ماشين ، رشته نقشه کشي عمومي درس نقشه کشي (2)، رشته صنايع فلزي درس اجزا» ماشين
روز شنبه 88/6/7 براي کليه رشته هاي الکترونيک ، رشته الکتروتکنيک ، رشته الکترونيک و مخابرات دريايي ، رشته مکانيک موتورهاي دريايي ، رشته ناوبري ، رشته ساختمان ، رشته نقشه برداري رشته سراميک ، رشته متالورژي ، رشته صنايع نساجي ، رشته صنايع شيميايي ، رشته معدن ، رشته چاپ ، رشته تاسيسات ، رشته صنايع چوب و کاغذ ، رشته مکانيک خودرو ، رشته ساخت و توليد ، رشته نقشه کشي عمومي ، رشته صنايع فلزي آزمون درس رياضي (3) برگزار مي شود.
  لازم به ذکر است امتحان اديان الهي اقليتهاي ديني ساعت 9 صبح روز يکشنبه 88/6/1 برگزار مي گردد.
شاپرک به سهم خود آرزوي توفيق براي کليه اين عزيزان دارد.
تهيه و تنظيم : نغمه علي بيک زاده 


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
كارتونيست
بچه هاي مدرسه
زنگ ورزش
كانون