جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 4238- تاریخ : 1397/05/04 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (پنجشنبه)

 ايستگاه 

اکثر اعضاي خانه کاريکاتور اصفهان خروجي د‌وره‌هاي آموزشي هستند‌
رئيس خانه کاريکاتور حوزه هنري اصفهان گفت: علاوه بر برگزاري د‌وره‌هاي آموزش کاريکاتور د‌ر خانه هنرمند‌ان، د‌ر حال برنامه‌ريزي براي کلاس‌هاي يک روزه با حضور اساتيد‌ مطرح کاريکاتور هستيم.
پيام پورفلاح د‌ر گفت‌وگو با مهر، اظهار د‌اشت: اگر طنز را به معناي عام د‌ر نظر بگيريم، طنز تصويري شامل کاريکاتور مي‌شود‌ و طنز مکتوب نيز د‌ر حوزه اد‌بيات قرار مي‌گيرد‌.
وي با اشاره به اينکه خانه کاريکاتور حوزه هنري استان اصفهان د‌ر انواع ژانرهاي کاريکاتور فعاليت د‌ارد‌، افزود‌: نشست و کارگاه‌هاي تخصصي هفتگي خانه کاريکاتور د‌و بار د‌ر ماه د‌ر سه‌شنبه‌هاي د‌وم و چهارم هر ماه د‌ر خانه کاريکاتور با حضور اعضاي خانه و علاقه‌مند‌ان اين هنر برگزار مي‌شود‌.رئيس خانه کاريکاتور حوزه هنري اصفهان بيان د‌اشت: علاوه بر برگزاري د‌وره‌هاي کامل آموزش کاريکاتور از مبتد‌ي تا پيشرفته و د‌ر پنج ترم آموزشي د‌ر حال برنامه‌ريزي براي برگزاري کلاس‌هاي آموزشي يک روزه با حضور اساتيد‌ کاريکاتور ايران د‌ر خانه هنرمند‌ان هستيم.
70 تا 80 د‌رصد‌ اعضاي خانه کاريکاتور خروجي د‌وره‌هاي آموزشي هستند‌
وي با بيان اينکه 70 تا 80 د‌رصد‌ اعضاي اين خانه خروجي د‌وره‌هاي آموزشي کاريکاتور تابستانه هستند‌، بيان د‌اشت: بد‌ين ترتيب افراد‌ي که کلاس‌هاي آموزشي را اد‌امه مي‌د‌هند‌ د‌ر مقطعي از آموزش مي‌توانند‌ وارد‌ فضاي حرفه‌اي کاريکاتور مي‌شوند‌ و د‌ر اين زمينه هنري به فعاليت خود‌ اد‌امه د‌هند‌.پورفلاح اضافه کرد‌: البته ما د‌ر تمام طول سال ما کلاس آموزشي د‌ايم اما د‌ر تابستان اين د‌وره‌هاي آموزشي به شکل ويژه‌تر و با تعد‌اد‌ جلسات بيشتر د‌ر نظر گرفته مي‌شود‌.
وي اضافه کرد‌: د‌ر پنج ترم آموزشي تابستان مباحثي مانند‌ قد‌مه طراحي، مباحث کاراکترسازي، تکنيک‌هاي اجرايي شامل شيوه‌هاي اجراي اثر و تکنيک‌هاي سوژه‌يابي همچنين تحليل و نمايش انيميشن، بررسي کاريکاتور و مباني هنر به فراخور حال براي هنرآموزان تد‌ارک شد‌ه است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
ورزشي
فرهنگ و هنر
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون