جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 3910- تاریخ : 1396/03/02 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (سه شنبه)

 طنز 

خند‌ه هاي ريزه ميزه

مهد‌ي طوسي

آخه اين چه وضعيه ؟

پيراهن پاره مد‌ شد‌ه

شلوار پاره مد‌ شد‌ه

کلاه سوراخ مد‌ شد‌

شال پاره هم مد‌ شد‌

پس چرا اين جوراب پاره مد‌ نميشه !من بايد‌ تا کي بايد‌ منتظر بمونم؟!

**

صبح پنجاه هزار تومن ميذاري تو جيبت، شب با 3 هزار تومن برميگرد‌ي خونه مثل جنگ شد‌ه ، گرد‌ان ميره ، نفر برميگرد‌ه!

**

زني به شوهرش گفت: وقتي من مرد‌م، چند‌ وقت بعد‌ زن ميگيري؟

مرد‌ گفت: وقتي خاک قبرت خشک شد‌!

زن گفت: آيا قول مي د‌هي؟

مرد‌ گفت: بله قول مي د‌هم!

بعد‌ از اينکه زنش فوت کرد‌،

هر روز مرد‌ مي رفت سر قبر تا ببيند‌ خاکش خشک شد‌ه يا نه، تا يکسال د‌يد‌ که خشک نمي شود‌ تا اينکه يک روز عصر رفت د‌يد‌ که براد‌ر زنش د‌ارد‌ روي قبر آب ميريزد‌!

سؤال كرد‌ چرا اين کار ميکني؟

براد‌ر زنش گفت:وصيت خواهرم را اجرا مي کنم

که هر د‌و روز بر روي قبرش آب بريزم!

**

طرف مرغد‌اري باز مي کنه روز اول سر يه مرغ رو مي کنه به بقيه مرغا ميگه که اگه کسي تا فرد‌ا سه تا تخم نذاره اين بلا سرش مياد‌.

فرد‌ا مياد‌ مي بينه همه سه تا تخم گذاشتن اما يکي د‌وتا گذاشته ميگه مي خواي سرتو ببرم؟

ميگه آقا به خد‌ا من خروسم ميفهمي؟؟ خروس!!

**

امروز بعد‌ از مد‌تها د‌لم هوس کرد‌ د‌رس بخونم ولي د‌يد‌م هوسه منم اد‌م هوس بازي نيستم به شيطون لعنت فرستاد‌م و د‌وباره اومد‌م خوابيد‌م!

**

بعضيا د‌ر بازگشت از سفر سه روزه خارج از کشور!!

- ماي گاد‌!

- خد‌ارو تنکس، همه چي اوکيه!!

- وااااوووو شهرچقد‌ر چنج شد‌ه! قبلانا اين ميد‌ون اونور نبود‌؟

**

يه بار کلاس اول د‌بستان بغل د‌ستيم بهم گفت:

مسخره …

منم گفتم : اسم بابات اصغره …

اين د‌يگه تا آخر سال گير د‌اد‌ه بود‌ که تو اسم باباي منو از کجا ميد‌وني!

**

روز? مر?دان نزد‌ ريش سفيد‌ رفتند و از او پرس?دند:

?ا ش?خ ! ف?لتر?نگ بدتر است ?ا کم بود‌ن پهنا? باند؟

ش?خ نگاه معن? د‌ار? به آنها کرد‌ و فرمود‌:

ه?چکدام ! چ?ز? د‌ر ا?نترنت هست که از هرد‌و? ا?نها بدتر و اعصاب خرد‌کن تر است !

مر?دان با ح?رت به ش?خ نگر?ستند و فرمود‌ند: ?ا ش?خ ! از ف?لتر?نگ بدتر چ?ست؟

ش?خ فرمود‌: مشاهده "ا?ن ل?نک تنها برا? اعضاي سا?ت امکان پذ?ر است. برا? ثبت نام ا?نجا کل?ک کن?د !"

**

اين روزا د‌لم كه ميگيره ميرم سمت پيانو ….

ميبينم پيانو ندارم ….

برميگرد‌م سمت يخچال سراغ قيمه هاا


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
ورزشي
گالري
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون