جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 2475- تاریخ : 1391/01/24 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (پنجشنبه)


آغاز ثبت نام دانش آموزان ورودي سال اول وساير پايه ها ازنيمه دوم تيرماه هر سال


كاغذ اخبـار


قـلـم معـلــم


زنگ تفريح
عكس : همايون لنگرودي (بديع فر)

 آغاز ثبت نام دانش آموزان ورودي سال اول وساير پايه ها ازنيمه دوم تيرماه هر سال 

 در هشتصد و پنجاه و ششمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش در دوم اسفند سال 90 سه مصوبه مهم در راستاي تحول بنيادين آموزش و پرورش ابلاغ شد.

به گزارش پانا ،اين مصوبات شامل؛ اصلاحات آيين نامه آموزشي دوره سه ساله متوسطه روزانه (سالي _ واحدي)، نحوه ادامه تحصيل دانش آموزان دوره راهنمايي تحصيلي وراهنماي برنامه درسي ديني دوره هاي راهنمايي تحصيلي، متوسطه وپيش دانشگاهي است .

* آيين نامه جديد دوره متوسطه با توجه به تحول بنيادين آموزش وپرورش ابلاغ شد

طي سال تحصيلي 91-90 در پايه اول متوسطه مانند پايه هاي دوم،سوم و دوره پيش دانشگاهي، نظام سالي –واحدي اجرا خواهد شد ودانش آموزاني که موفق به احراز نمره قبولي دربرخي دروس سال اول نشوند،مي توانند اين دروس را در سالهاي بعد بگذرانند.

براساس اين گزارش دراولين مصوبه هشتصدوپنجاه وششمين جلسه شوراي عالي آموزش وپرورش مبني بر اصلاحات آيين نامه آموزشي دوره سه ساله متوسطه روزانه (سالي-واحدي) طبق بند«د» ماده 4 اين مصوبه ارزشيابي هر يک از دروس دوره متوسطه بصورت مستقل انجام مي شود و قبولي يا عدم قبولي در هر درس تاثيري برديگر دروس ندارد.

اين گزارش مي افزايد: براساس اصلاحات انجام شده در تبصره 3 ماده( 5 ) اين آيين نامه دانش آموزاني که درمدارس استثنايي تحصيل مي کنند با رعايت ساير شرايط حداکثر 5 سال مي توانند درواحدهاي آموزشي روزانه ادامه تحصيل دهند.

براساس اين گزارش، در اصلاحيه ماده 90 اين آيين نامه آمده است: چنانچه دانش آموزي پس از برگزاري امتحانات خردادماه دريک يا چند ماده درسي شرايط قبولي را احراز نکند، دردوره تابستاني بمدت 6 هفته شرکت خواهد کرد.

براين اساس، دانش آموزان پايه هاي اول ، دوم وسوم موضوع مذکور مي توانند بدون شرکت درکلاس هاي دوره تابستاني درامتحانات پايان اين دوره درشهريورماه شرکت کنند ودرصورت عدم موفقيت دربرخي دروس به استثناي دروس نهايي با رعايت ساير ضوابط مي توانند درامتحانات دروس موردنظر حداکثر تا 10 مهر ماه شرکت کنند.

اين گزارش مي افزايد: دانش آموزان پايه اول پس از پايان سال تحصيلي وحداکثر تا دهم مهرماه براساس ضوابط انتخاب شاخه ورشته به پايه دوم ارتقاء مي يابند وعلاوه بر ارايه کليه دروس سال دوم رشته مربوطه به آن ها مي توانند دروس باقيمانده از پايه هاي اول ودوم را دردوره تابستاني سال دوم انتخاب ودرآزمون مربوطه شرکت کنند

.براين اساس دانش آموزان پايه سوم نيز درصورت عدم توفيق درگذراندن برخي از دروس مي توانند درامتحانات ديماه شرکت کنند وحداکثر 32 واحد ازدرس هاي باقيمانده را امتحان دهند.

آغاز ثبت نام دانش آموزان ورودي سال اول وساير پايه ها ازنيمه دوم تيرماه هر سال

براساس اصلاحات صورت گرفته درآيين نامه آموزشي دوره سه ساله متوسطه روزانه نظام سالي-واحدي، ثبت نام دانش آموزان ورودي سال اول وساير دانش آموزان درهر سال تحصيلي از نيمه دوم تيرماه تا حداکثر پايان شهريور ماه وبراي دوره تابستاني درهفته اول تيرماه هر سال انجام خواهد شد.

اين گزارش حاکيست؛ دانش آموزان پايه سوم هر يک از شاخه هاي تحصيلي چنانچه تا پايان تابستان موفق به گذراندن دروس پايه سوم اعم از نهايي ، غيرنهايي وباقيمانده درس هاي سال اول يا دوم نشوند، مي توانند درامتحانات دروس مذکور در دي ماه شرکت کنند ودرصورت عدم توفيق درگذراندن کليه واحدهاي درسي رشته مربوطه، برابر مقررات بايد در دوره متوسطه بزرگسالان ، آموزش از راه دور ويا درقالب داوطلب آزاد ثبت نام کنند ودروس باقيمانده را بگذرانند.

شرايط قبولي در دروس پايه هاي اول و دوم متوسطه

دانش آموزان سال اول پس از برگزاري امتحانات نوبت دوم ، دوره تابستاني يا مهرماه براي ارتقاء‌به پايه دوم بايد شرايط ورود به يکي از شاخه ها يا رشته هاي دوره متوسطه را براساس مفاد اين آيين نامه احراز کنند.دراين خصوص براي هنرجويان رشته هاي موسيقي براساس مفاد تبصره 3 ماده 19 عمل خواهد شد.

براساس اين گزارش، ماده 78 اين آيين نامه به شرح زير اصلاح ويک تبصره نيز به آن اضافه شد. دانش آموزاني که پس از امتحانات نوبت دوم، شرايط قبولي دربرخي از دروس را احراز نکنند، مي توانند در امتحانات آن دروس در دوره تابستاني(شهريورماه) يا مهر ماه شرکت کنند ودرصورتي دردروس سال اول قبول شناخته مي شوند که نمره هريک از درس هاي آنان کمتر از نصاب قبولي نباشد.

درتبصره يک اين ماده نيز آمده است :‌اعلام نتيجه دانش آموزاني که بدون شرکت در دوره تابستاني ، درنوبت امتحاني شهريور ومهر ماه شرکت مي کنند صرفاً برمبناي بيست نمره امتحان پاياني انجام مي شود.

اين گزارش در ادامه دراصلاح تبصره يک ماده 91 آورده است : چنانچه دانش آموزي از مجموع درس هاي دوره متوسطه ، حداکثر در 4 عنوان درسي (دوعنوان نهايي ودوعنوان غيرنهايي) آخرين نمره درس وي (سالانه يا تابستاني يا غيرحضوري) 7 وبيشتر ومعدل کل وي نيز حداقل 10 باشد ، فارغ التحصيل شناخته مي شود.

گفتني است، آن دسته از دروس شاخه فني وحرفه اي که نصاب قبولي آنها 12 است به انضمام استاندارد مهارت (درسهاي مهارتي) وکارورزي در شاخه کاردانش مشمول اين تبصره نمي شوند.دراين مصوبه درمواد مرتبط با شيوه هدايت تحصيلي دانش آموزان وضوابط آن، بعداز کلمه « شهريورماه» کلمه «مهرماه » وعبارت «شيوه نامه اجرايي هدايت تحصيلي دانش آموزان موضوع اين تبصره توسط معاونت پرورشي

وفرهنگي تنظيم واعلام خواهد شد»به انتهاي تبصره 5-111 اضافه شده است .

* نحوه ادامه تحصيل دانش آموزان دوره راهنمايي تحصيلي با توجه به سندتحول بنيادين ابلاغ شد

درمتن ماده واحده اين مصوبه آمده است؛ باعنايت به مصوبات شوراي عالي آموزش وپرورش درخصوص تغييرساختار نظام آموزشي ونحوه استقرارآن ازسال تحصيلي 91-90 اين شورا مقدر مي دارد راهکارهاي ذيل جهت تسهيل استقرار وارتقاء کيفيت يادگيري دانش آموزان دوره راهنمايي تحصيلي به مورد اجرا گذاشته شود.

براساس اين گزارش، اين راهکارها عبارتنداز: وزارت آموزش وپرورش موظف است به منظور ارتقاي کيفيت فرآيند ياددهي –يادگيري وافزايش نرخ قبولي دانش آموزان دوره راهنمايي تحصيلي، اقدامات پيشگيرانه اي ازقبيل توانمندسازي معلمان، شناسايي وآموزش دانش آموزان ضعيف ،تشکيل کلاس هاي جبراني وتکميلي رادرطول سال تحصيلي به عمل آورد.

اين گزارش مي افزايد: دانش آموزاني که درپايان نوبت ارزشيابي خردادماه شرايط قبولي را احراز نمي کنند برابر بند ج ماده سه آيين نامه ارزشيابي تحصيلي وتربيتي دوره راهنمايي تحصيلي، ازتسهيلات آموزشي جبراني و شرکت دريک نوبت امتحان اضافي برخوردار مي شوند.به استناد بندسه راهکارهاي عملياتي اين مصوبه ، دانش آموزاني که تا پايان نوبت ارزشيابي شهريور ماه موفق به کسب شرابط قبولي نمي شوند، مي توانند مطابق بند«و» آيين نامه مذکور همراه با غايبين موجه درنوبت امتحاني مهرماه شرکت کنند.

طبق اين گزارش، دانش آموزان پايه اول دوره راهنمايي تحصيلي که علي رغم تدابير مذکور موفق به کسب شرايط قبولي نمي شوند، بصورت مشروط درسال تحصيلي 92-91 درپايه بالاتر ثبت نام وادامه تحصيل خواهندداد ودرصورت احراز شرايط قبولي دراين پايه ،قبولي آنان به عنوان تعيين پايه تلقي شده ومي توانند با رعايت ساير شرايط درسال تحصيلي 93-92 درپايه سوم راهنمايي ادامه تحصيل دهند.

گفتني است ؛ دانش آموزان پايه اول که بصورت مشروط درپايه دوم راهنمايي ادامه تحصيل مي دهند، درصورت عدم قبولي در پايه مذکور مي توانند درسال تحصيلي 93-92 درپايه تحصيلي دوم راهنمايي مدارس بزرگسالان ويا مدارس آموزش از راه دور که مطابق ساختار آموزشي موجود داير خواهد بود ويا درپايه اول دوره اول متوسطه ادامه تحصيل دهند.دانش آموزان پايه هاي دوم وسوم راهنمايي تحصيلي سنوات بعد درصورت عدم قبولي، بايد درپايه هاي اول ودوم دوره ي اول متوسطه ويا پايه هاي دوم وسوم راهنمايي تحصيلي بزرگسالان ويا مدارس آموزش از راه دور (که مطابق ساختار آموزشي موجود داير خواهد بود) ادامه تحصيل دهند.


 كاغذ اخبـار 

طي بخشنامه اي ازسوي معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش علام شد :‌‌

نحوه محاسبه معدل درگواهينامه پايان دوره متوسطه نظري

نحوه محاسبه معدل درگواهينامه پايان دوره متوسطه نظري ،طي بخشنامه اي ازسوي معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش اعلام شد.به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش،دراين دستورالعمل آمده است: پيرو بخشنامه شماره 257877/400 مورخ بيست وسوم بهمن ماه 90 درمورد مصوبه هشتصدوچهل ونهمين جلسه شوراي عالي آموزش وپرورش مورخ بيست وششم شهريور ماه همان سال درخصوص اصلاح مفاد بند3-5 شيوه نامه تطبيق دوره متوسطه با موضوع نحوه ي محاسبه معدل كل ومعدل كتبي درگواهي نامه پايان دوره متوسطه نظري (بدون معدل) لازم است درهرمنطقه يا ناحيه آموزش وپرورش پرونده افراد متقاضي دريافت گواهينامه معدل دار شامل؛ اصل گواهينامه بدون معدل، اصل كارنامه سال سوم از دوره چهارساله يا سال پنجم از دوره شش ساله نظام قديم واصل كارنامه تطبيق داده شده به شيوه سالي واحدي توسط كارشناسي سنجش وارزشيابي تحصيلي مورد بررسي قرار گيرد ودرصورت تائيد واحراز شرايط لازم ، به انضمام يك برگ فرم گواهي معدل جهت ثبت سوابق وتعيين معدل كل ومعدل كتبي به دبيرستان بزرگسالان ومحل تحصيل دانش آموز ارسال شود.

براساس اين گزارش،طبق اين بخشنامه ،دبيرستان هاي بزرگسالان بايد پس از بررسي پرونده افراد متقاضي مطابق مفاد مصوبه هشتصدوچهل ونهمين جلسه شوراي عالي آموزش وپرورش دربيست وششم شهريورماه90،،معدل كل ومعدل كتبي هر يك از افراد را تعيين ودرفرم گواهي معدل ثبت نمانيد و پس از مهر وامضاي مدير دبيرستان بزرگسالان ، جهت بررسي سوابق تحصيلي به اداره آموزش وپرورش ذي ربط ارسال كنند تا بعداز مهر وامضاي كارشناسي سنجش و ارزشيابي ومديرآموزش وپرورش منطقه ،تحويل متقاضي شود.

شايان ذكر است ؛ براي محاسبه معدل كتبي، تعداد واحد هردرس درنمره پذيرفته شده همان درس ضرب و جمع نمرات ماخوذه برتعداد واحدها تقسيم مي شود وبراي محاسبه ي معدل كل نيز بايد معدل كل كارنامه ي سال سوم ازدوره ي چهارساله يا سال پنجم ازدوره ي شش ساله ي نظام قديم با ضريب سه با معدل كتبي (با ضريب يك) جمع شود و سپس نمره ي حاصل برعدد4 تقسيم گردد.

گفتني است،دانش آموزاني كه باداشتن كارنامه قبولي سال سوم از دوره ي چهارساله ياسال پنجم ازدوره شش ساله قديم درسال تحصيلي جاري ويا بعدازآن متقاضي دريافت گواهينامه معدل دار پايان دوره متوسطه نظري به شيوه سالي واحدي باشند، مي توانند درموعد مقرر دريكي از دبيرستان هاي بزرگسالان دولتي، ثبت نام نمايند وپس از شركت درآزمون دروس مربوط به رشته تحصيلي دريكي از نوبت هاي امتحاني (مطابق با جدول شماره يك تطبيق دروس به شيوه سالي واحدي) واحراز شرايط قبولي، مطابق همين شيوه نامه نسبت به دريافت گواهي نامه معدل دار اقدام نمايند.


ساختار جديد آموزش و پرورش تا سال تحصيلي 97-96 استقرار مي يابد

گزارش چگونگي استقرار ساختار جديد آموزشي را وزير آموزش و پرورش در جلسه شوراي تخصصي تحول و نوسازي نظام آموزشي ارائه كرد. به گزارش ايرنا به نقل از دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، جلسه هشتاد و هشت شوراي تخصصي تحول و نوسازي نظام آموزشي اين شورا روز سه‌شنبه با حضور 'حميدرضا حاجي بابايي' وزير آموزش و پرورش تشكيل شد. حاجي بابايي در اين جلسه با ارائه گزارشي از چگونگي استقرار ساختار جديد آموزشي 6-3-3 آموزش و پرورش گفت: براي استقرار چارچوب جديد نظام آموزشي، بسترها و تمهيدات لازم براي تأمين نيروي انساني، آموزش معلمان، تهيه محتواي كتب درسي متناسب با ساختار جديد و ساختار فيزيكي مدارس با توجه به ظرفيت و نياز كشور مورد توجه قرار گرفته است. عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي ادامه داد: براي تأمين فضاي فيزيكي مدارس به استان‌ها اعلام شده براي تامين اين نياز در بعضي از مناطق، مدارس ابتدايي و راهنمايي باتوجه به ضرورت ها جابه‌جا شود. حاجي بابايي با بيان اينكه در برنامه درس ملي؛ محتواي آموزشي متناسب با نظام آموزشي 6-3-3 تدوين شده است، خاطرنشان كرد: اين بخش از سند به‌‌صورت مقطعي از سال تحصيلي 91-92 در پايه اول ابتدايي و از سال تحصيلي 92-93 در پايه دوم ابتدايي اجرا مي‌شود و در سال تحصيلي 96-97 پس از استقرار دوره ششم، طرح آموزشي 6-3-3 كامل مي‌شود و بر اين اساس محتواي كتاب‌هاي درسي نيز به‌طور كامل مجددا تهيه خواهد شد.


يوگا به حفظ سلامت روحي دانش آموزان دبيرستاني کمک مي‌کند

تحقيقات جديد در آمريکا نشان مي دهد که ورزش يوگا به سلامت روحي و رواني دانش آموزان دبيرستاني کمک مي‌کند و مي‌تواند آنها را در کنترل احساسات خود و دور کردن احساسات منفي ياري کند.به گزارش فارس به نقل از نشريه جمعيت رشد و توسعه رفتار کودکان آمريکا با نام "Journal of Developmental &Behavioral Pediatrics"، پژوهشگران دانشکده پزشکي دانشگاه هاروارد در تحقيقات خود دريافتند که ورزش يوگا آثار مثبتي بر وضعيت روحي و رواني دانش آموزان دبيرستاني مي‌گذارد به ويژه که آنها در مراحلي از عمر خود به سر مي‌برند که شاهد ناآرامي و اختلالات روحي است.

اين تحقيقات از 51 دانش آموز دبيرستاني در يک مدرسه در ماساچوست انجام شد و اين دانش آموزان برنامه ورزش يوگا را به مدت 10 هفته انجام داده و سپس مورد آزمايش هاي متعددي در زمينه ميزان نرمي و انعطاف و کنترل بر خشم و تمرکز قرار گرفتند.

براساس تصميم شوراي عالي آموزش و پرورش، باتوجه به اجراي سند تحول بنيادين :

برگزاري امتحانات پايان دوره ابتدايي، درپايه ششم

هشتصدو پنجاه و نهمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش با حضور دكتر حاجي بابايي و اكثريت اعضا در سالن اجتماعات دفتر وزارتي برگزار شد كه در اين جلسه مقرر شد با توجه به استقرار نظام آموزشي 3-3-6 ، امتحانات هماهنگ منطقه اي پايه پنجم ابتدايي از سال تحصيلي آينده در پايه ششم ابتدايي برگزار مي شود.به گزارش مر كزاطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، هشتصدو پنجاه و نهمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش(نخستين جلسه در سال 91) عصر روز 22 فروردين ماه با حضور دكتر حاجي بابايي و اكثريت اعضا در سالن اجتماعات دفتر وزارتي برگزار شد.گفتني است، در ابتداي اين جلسه مهدي نويد ادهم ، دبير شوراي عالي آموزش و پرورش به ارائه گزارش عملكرد شوراي عالي آموزش و پرورش در سال 90 پرداخت.لازم به ذكر است، در اين جلسه، شوراي عالي مقرر كرد، به دليل استقرار نظام آموزشي 3-3-6، امتحانات هماهنگ منطقه اي به جاي پايه پنجم از سال تحصيلي 91-90 در پايه ششم ابتدايي برگزار شود و تمامي قوانين و آيين نامه هاي مصوب شورا مربوط به دوره پنج ساله ابتدايي به پايه ششم تسري يابد.

شايان ذكر است، امسال در دوره ابتدايي امتحانات هماهنگ منطقه اي را به دليل اينكه پايه پنجم ابتدايي پايان دوره نيست، نخواهيم داشت، لذا در سال تحصيلي آينده(92-91) با استقرار پايه ششم ابتدايي ، امتحانات هماهنگ منطقه اي در اين پايه برگزار خواهد شد.


دوازدهمين دوره آزمون واترلوي کانادا برگزارمي شود

دوازدهمين دوره آزمون واترلو كانادا درسال2012 درگريد10و12 به نمايندگي انجمن رياضي دانان جوان در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزارخواهدشد. به گزارش شاپرک و به نقل از روابط عمومي واموربين الملل انجمن رياضي دانان جوان، آزمون درگريد اقليدس ويژه دانش آموزان دبيرستاني روز جمعه 25 فروردين ماه از ساعت9 صبح در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزارمي شود.لازم به ذكراست دانش آموزان پذيرفتـه شده در مرحله دوم آزمون انجمن رياضي دانان جوان مي توانند دراين آزمون شركت نمايند. نتايج اين آزمون متعاقباً از طريق سايت انجمن www.anjoman.ir اعلام مي شود و به پذيرفته شدگان اين آزمون گواهينامه از سوي دانشگاه واترلواعطاء خواهدشد .ضمناً علاقمندان مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت انجمن www.anjoman.ir و يا با شماره تلفن روابط عمومي انجمن 66401185 تماس حاصل فرمايند .


 قـلـم معـلــم 

خواننده گرامي شما مي توانيد نظرات، پيشنهادات و انتقادات خود را با موضوع آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان و روش ها و قوانين آموزشي جاري در آموزش وپرورش را براي استفاده در صفحه بچه?هاي مدرسه به آدرس الکترونيکي shaparakschool@gmail.com ارسال نماييد. همچنين در صورتيکه پيشنهاد يا انتقادي در ارتباط با اين صفحه از روزنامه شاپرک داريد نيز به همين آدرس ارسال نماييد. نظرات شما راهگشاي ماست.


آنچه دانش آموزان مدارس درباره سلامت و سالمندي بايد بدانند

قسمت چهارم

اگرچه کاهش برخي از توانايي هاي ذهني سالمندان اجتناب ناپذيرند، اما اکثر توانايي هاي ذهني و رواني مانند جواني باقي مي مانند. مثلا: 1- هوش تغييرنمي کند. توانايي هايي تغيير و انعطاف پذيري برخلاف تصورعمومي دست نخورده باقي مي ماند. 2- توانايي يادگيري مطالب جديد هنوز وجوددارد اگرچه ممکن است نياز به زمان بيشتري داشته باشد. از فعاليت هايي که محرک فعاليت بيشتر مغز است مثل مطالعه، نوشتن و يادگيري مطالب جديد و فعاليت هاي فکري و حتي حل کردن جدول در حفظ و کارآيي مغز تاثير مثبتي دارد.

با توجه به توضيحات بالا، توصيه هاي ذيل را براي حفظ سلامت رواني در سالمندان توصيه مي شود:

1- کاهش دلهره و نگراني که مادر تمام بيماري هاست. 2- روابط اجتماعي را حفظ کنيد. 3- نگاه مثبت داشته باشيد. 4- ارتباط معنوي. 5- فعاليت هاي بدني را قطع نکنيد. 6- مغزتان را ورزش دهيد. 7- به رفت وآمد ها ادامه دهيد.

يکي از مهمترين شاخص هاي سلامت رواني در دوران سالمندي بحث حفظ حافظه است که مي توان کارهاي ذيل را جهت حفظ آن توصيه نمود: 1- انتظارنداشته باشيد همه چيز را بدست آوريد. اين روزها در دنياي شلوغي زندگي مي کنيم که مملو از اطلاعات مختلف است بهتر است هميشه از ليست، يادداشت، مشخص کردن کارها روي تقويم و هر چيز ديگري که به حافظه کمک مي کند،‌استفاده کنيد. 2- سعي کنيد براي کارهاي مختلف روال ثابتي مشخص کنيد. به عنوان مثال براي دسته کليدتان جاي مخصوص داشته باشيد. 3- حافظه بصري معمولاً‌بهتر از حافظه شنيداري عمل مي کند. به عبارت ديگر ما آنچه را که مي بينيم بهتر از آنچه مي شنويم بياد مي آوريم و استفاده همزمان از هر دو، بخاطر سپردن را آسان تر مي کند. 4- براي به ذهن سپردن مطالب و موضوعات جديد آنها را داستاني کنيد. 5- اختصاص دادن زمان بيشتر براي يادگيري، به خاطرسپردن و بيادآوردن آنرا تسهيل مي کند.

ادامه دارد...


 زنگ تفريح 
 عكس : همايون لنگرودي (بديع فر)


 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
گلبرگ
كارتونيست
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون