جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 2377- تاریخ : 1390/09/02 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (چهارشنبه)

براي سال تحصيلي 91 ـ 1390؛
سقف حق‌الزحمه و اضافه‌کار کارکنان وزارت آموزش و پرورش اعلام شد


كاغذ اخبـار


قـلـم معـلــم


زنگ تفريح
عكس : همايون لنگرودي (بديع فر)

 براي سال تحصيلي 91 ـ 1390؛
 سقف حق‌الزحمه و اضافه‌کار کارکنان وزارت آموزش و پرورش اعلام شد 

 
جزئيات سقف حق‌الزحمه و اضافه‌کار کارکنان بخش‌هاي مختلف وزارت آموزش و پرورش، براي سال تحصيلي 91 ـ 1390 اعلام شد. به گزارش «توانا»، سقف حق‌الزحمه و اضافه‌کار رؤسا، معاونان و ساير عوامل واحدهاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش در سال تحصيلي جاري تعيين شد.

براين اساس، ميزان حق‌الزحمه و اضافه کار «مديران» نوبت اول دبستان‌هاي درجه 1 و 2 تا 10 ساعت، درجه 3 تا 12 ساعت، درجه 4 و 5 تا 14 ساعت و مديران نوبت دوم دبستان‌هاي درجه 1 و 2 تا 16 ساعت، درجه 3 تا 18 ساعت و درجه 4 و 5 تا 20 ساعت تعيين شده است. همچنين، حق‌الزحمه و اضافه کار «مديران» نوبت اول مدارس راهنمايي درجه 1 و 2 تا 23 ساعت، درجه 3 و بالاتر تا 25 ساعت و مديران نوبت دوم مدارس راهنمايي درجه 1 و 2 تا 33 ساعت و درجه 3 و بالاتر تا 35 ساعت تعيين شده است. حق‌الزحمه و اضافه کار «مديران» نوبت اول دبيرستان‌هاي متوسطه نظري درجه 1 و 2 تا 28 ساعت، درجه 3 و بالاتر تا 30 ساعت، نوبت دوم دبيرستان‌هاي متوسطه نظري درجه 1 و 2 تا 38 ساعت، درجه 3 و بالاتر تا 40 ساعت، مديران نوبت اول هنرستان‌هاي فني و حرفه‌اي، کاردانش و مجتمع‌هاي آموزشي و پرورشي درجه 1 و 2 تا 50 ساعت و درجه 3 تا بالاتر تا 60 ساعت و مديران نوبت دوم هنرستان‌هاي فني و حرفه‌اي، کاردانش و مجتمع‌هاي آموزشي و پرورشي درجه 1 و 2 تا 60 ساعت و درجه 3 و بالاتر تا 70 ساعت اعلام شده است.

* حق‌الزحمه و اضافه کار "مراقبان سلامت، سرايداران و خدمتگزاران"

به گزارش توانا، حق‌الزحمه و اضافه کار «مراقبان سلامت» در تمام دبستان‌ها تا 20 ساعت، مدارس راهنمايي تا 25 ساعت، دبيرستان‌هاي متوسطه نظري تا 25ساعت و هنرستان‌هاي فني وحرفه‌اي، کاردانش و مجتمع‌هاي آموزشي و پرورشي تا 20 ساعت تعيين شده است.

حق‌الزحمه و اضافه کار «سرپرستان شبانه‌روزي و سرپرستان بخش» در مدارس راهنمايي درجه 1 و 2 تا 40 ساعت و درجه 3 و بالاتر تا 45 ساعت، دبيرستان‌هاي متوسطه نظري درجه 1 و 2 تا 45 ساعت و درجه 3 و بالاتر تا 50 ساعت و در هنرستان‌هاي فني و حرفه‌اي، کاردانش و مجتمع‌هاي آموزشي و پرورشي درجه 1 و 2 تا 45 ساعت و درجه 3 و بالاتر تا 50 ساعت اعلام شده است.

اين گزارش مي‌افزايد: حق‌الزحمه و اضافه کار «سرايداران» دبستان‌هاي درجه 1 و 2 تا 80 ساعت، دبستان‌هاي درجه 3، 4، 5، مدارس راهنمايي درجه 1، 2، 3 و بالاتر و مدارس متوسطه نظري درجه 1، 2، 3 و بالاتر هرکدام 90 ساعت و در هنرستان‌هاي فني و حرفه‌اي، کاردانش و مجتمع‌هاي آموزشي و پرورشي درجه 1، 2، 3 و بالاتر هرکدام تا 100 ساعت خواهد بود.

همچنين، حق‌الزحمه و اضافه کار «خدمتگزاران و ساير عوامل» در نوبت اول دبستان‌هاي درجه 1 و 2، 80 ساعت، دبستان‌هاي درجه 3، 4 و 5، نوبت اول تمام مدارس راهنمايي و نوبت اول تمام دبيرستان‌هاي متوسطه نظري تا 90 ساعت و در نوبت اول تمام مجتمع‌هاي آموزشي و پرورشي، هنرستان‌هاي فني‌حرفه‌اي و کاردانش تا 100 ساعت در نظر گرفته شده است.

حق‌الزحمه و اضافه کار اين نيروها در نوبت دوم دبستان‌هاي درجه 1 و 2 تا 55 ساعت، درجه 3 تا 60 ساعت، درجه 4 و 5 تا 65 ساعت، مدارس راهنمايي درجه 1 و 2 تا 70 ساعت، درجه 3 و بالاتر تا 75 ساعت، متوسطه نظري درجه 1 و 2 تا 75 ساعت و درجه 3 و بالاتر تا 80 ساعت و در هنرستان‌هاي فني و حرفه‌اي، کاردانش، مجتمع‌هاي آموزشي و پرورشي درجه 1 و 2 تا 80 ساعت و درجه 3 و بالاتر تا 85 ساعت تعيين شده است.

* حق‌الزحمه و اضافه کار مديران مدارس "شبانه‌روزي"

به گزارش توانا، حق‌الزحمه و اضافه کار «مديران مدارس شبانه‌روزي» در مدارس راهنمايي درجه 1 و 2 تا 40 ساعت، درجه 3 و بالاتر تا 50 ساعت، دبيرستان‌هاي متوسطه درجه 1 و 2 تا 50 ساعت، درجه 3 و بالاتر تا 60 ساعت، مديران هنرستان‌هاي شبانه‌روزي درجه 1 و 2 تا 60 ساعت و درجه 3 و بالاتر تا 70 ساعت تعيين شده است.

* رؤسا و معاونان مدارس استثنايي، 20 درصد بيش از مدارس عادي اضافه‌کار مي‌گيرند

براساس اين گزارش، به مديران و معاونان واحدهاي آموزشي که علاوه بر نوبت اول در نوبت دوم نيز در سمت‌هاي مذکور مشغول انجام وظيفه باشند، بابت نوبت اول اضافه کار تعلق نمي‌گيرد؛ همچنين حق‌الزحمه و اضافه کار معاونان واحدهاي آموزشي به مأخذ 80 درصد اضافه کار رؤساي واحدهاي آموزشي ذي‌ربط محاسبه مي‌شود. حق‌الزحمه و اضافه کار «معاون آموزگار و معاون دبير» آموزشگاه‌هاي تحت پوشش مجتمع‌هاي درجه «1و2» و «3 به بالا» نيز به ترتيب تا 22 و 24 ساعت قابل پرداخت خواهد بود. همچنين، به اضافه‌ کار «سرايداران واحدهاي آموزشي دو نوبته» در صورتي که علاوه بر ساعت موظف امور مربوطه نوبت دوم را نيز عهده‌دار باشند، تا 20 ساعت اضافه خواهد شد.

بر اساس اين گزارش، حق‌الزحمه و اضافه کار «رؤسا و معاونان مدارس استثنايي» نيز با 20 درصد رشد قابل پرداخت است.

* حق‌الزحمه و اضافه کار عوامل اجرايي مدارس قرآني و کارکنان مجتمع‌هاي ورزشي

به گزارش توانا، در هنرستان‌هايي که در نوبت دوم از «تکميل ظرفيت» استفاده مي‌شود، به اضافه کار مديران و معاونان تا 50 ساعت اضافه خواهد شد؛ همچنين حق‌الزحمه و اضافه کار مدير آزمايشگاه مرکزي و پژوهشسراي دانش‌آموزي در مناطق درجه 2 و 1 تا 25 ساعت، درجه 4 و 3 تا 20 ساعت و درجه 6 و 5 تا 15 ساعت قابل پرداخت است و حق‌الزحمه و اضافه کار «کارکنان مجتمع‌هاي ورزشي» نيز متناسب با درجه‌بندي تا 40 ساعت قابل پرداخت خواهد بود.

پرداخت حق‌الزحمه و اضافه کار «عوامل اجرايي مدارس قرآني» نيز که خارج از ساعت موظف، انجام وظيفه مي‌کنند، براساس دستورالعمل مربوطه خواهد بود.

بر اساس مصوبات دوم آذر 88 و 14 دي‌ماه 88 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني، حق‌الزحمه نوبت دوم رؤسا و معاونين واحدهاي آموزشي که علاوه بر نوبت اول، در نوبت دوم نيز به موجب «ابلاغ رسمي و به طور تمام وقت» مشاغل مذکور را عهده‌دار هستند، به ميزان دو برابر امتيازات جدول امتياز فوق‌العاده مديريت و معاونت واحدهاي آموزشي قابل پرداخت است.

* پرداخت اضافه‌کار ساعتي تنها در خارج از ساعت اداري مجاز است

براساس اين گزارش، متصديان پست‌هاي انباردار، سايت رايانه، نگهداري تأسيسات، عوامل مالي و خدماتي با رعايت ضوابط و درجه‌بندي واحدهاي آموزشي جزء «ساير عوامل» محسوب مي‌‌شوند؛ همچنين، اين ضوابط صرفاً در مورد «کارکنان رسمي، پيماني و قراردادي» قابل اجراست. توزيع ميزان حق‌الزحمه و اضافه کار افراد متناسب با درجه واحدهاي آموزشي با مسئوليت رؤساي ادارات آموزش وپرورش و به نحوي که عدالت در توزيع آن رعايت شود، قابل پرداخت است.

همچنين، براساس ماده 2 بند الف دستورالعمل 21 ارديبهشت 88 معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور، مجموع مبلغ اضافه کار و حق‌التدريس پرداختي به کارمند در يک‌ماه نبايد از حداکثر 50 درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر وي تجاوزکند؛ علاوه بر اين، پرداخت حق‌الزحمه و اضافه کار مشمولان اين ضوابط تا سقف اعتبارات ابلاغي سهم هر استان مجاز است.

اين ضوابط از اول مهرماه 90 قابل اجراست؛ همچنين، براساس ماده 99 قانون مديريت خدمات کشوري پرداخت اضافه کار ساعتي تنها در قبال انجام کار اضافي در خارج از ساعات اداري حداکثر تا سقف جدول تعيين‌شده مجاز خواهدبود.

به گزارش توانا، اين بخشنامه آبان ماه امسال از سوي وحيدکيارشي معاون توسعه مديريت و پشتيباني آموزش وپرورش به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌هاي کشور ابلاغ شده است.


 كاغذ اخبـار 

مديرکل دفتر آموزش دبستاني تاکيدکرد؛

لزوم آموزش معلمين دوره ابتدايي

مديرکل دفتر آموزش دبستاني وزارت آموزش وپرورش بر لزوم آموزش معلمين دوره ابتدايي تاکيدکرد. به گزارش پانا به نقل از روابط عمومي معاونت آموزش ابتدايي وزارت آموزش وپرورش، عليرضا رحيمي در گردهمايي معاونين آموزش ابتدايي سراسرکشور اظهارکرد: آموزش معلمين بايد جدي گرفته شود و در سال هاي آينده که تغيير کتب درسي را داريم به گونه اي تدبيرشود که معلمين آموزش ديده جابه جا نشوند. وي افزود: آموزش هاي غيرحضوري معلمين پايه اول به صورت جدي پيگيري شود، از ترويج و توزيع کتب غيردرسي جلوگيري شود. رحيمي خاطرنشان کرد: از مدرسين پايه اول براي نظارت بر اين پايه استفاده شود. وي ادامه داد: لازمه استقرار نظام جديد آينده نگري مطلوب و متناسب با داشته هايمان است. رحيمي اظهار اميدواري کرد استقبال خوبي از دانشگاه ويژه فرهنگيان در دوره ابتدايي صورت گيرد.


مديرکل ايمني و ترافيک سازمان راهداري:

تلفات دانش آموزي در حوادث رانندگي به پنج درصد کاهش يافت

مدير کل ايمني و ترافيک سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي کشور گفت: با اجراي طرح هاي ايمن سازي و آموزشي، ميزان کشته?هاي دانش آموزي در راه هاي کشور به پنج درصد کل تلفات جاده اي کاهش يافته است. 'عباس محمودآبادي' در حاشيه رزمايش روز بدون حوادث ترافيکي در استان سمنان به ايرنا گفت: اين ميزان در سال 84، معادل 17 درصد کل تلفات حوادث جاده اي کشور بود. وي گفت: با اين کاهش، تلفات دانش آموزان در حوادث جاده اي از چهارهزار و 700 نفر در سال 84 به يک هزار و 290 نفر در سال 89 رسيده است. محمودآبادي به اجراي طرح ايمن سازي مدارس در حريم راه هاي کشور اشاره کرد و گفت: امسال سه هزار واحد آموزشي در کشور تحت پوشش اين طرح قرار دارد. وي گفت: از اين تعداد دو هزار واحد با استفاده از اعتبارات ملي و بقيه از محل اعتبارات استاني ايمن سازي مي شود. وي گفت: اين طرح از سال 80 با 15 مدرسه در استان گيلان در کشور اجرايي شد و سال به سال به تعداد مدارس تحت پوشش افزوده شد. وي گفت: در قالب اين طرح در دو مرحله مسايل ايمن سازي و آموزشي در مدارس حاشيه راه ها اجرا شد و کاهش تلفات دانش آموزي نتيجه اجراي اين طرح بود که به سازمان يونيسف نيز اين موفقيت ها گزارش شده است. مديرکل ايمني و ترافيک سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي کشور آموزش مسائل ايمني و ترافيکي به دانش آموزان براي کاهش خطرات ناشي از حوادث و ايمن سازي اين مدارس با نصب علائم و برخي اقدامات ايمن سازي را از عمده فعاليت در اين عرصه بيان کرد.


رئيس اداره سنجش آموزش و پرورش يزد خبرداد:

امتحانات مراکز آموزش از راه دور و بزرگسالان به صورت متمرکز انجام مي شود

رئيس اداره سنجش اداره کل آموز ش و پرورش استان يزد گفت:امتحانات مراکز آموزش از راه دور و بزرگسالان استان يزد به صورت متمرکز انجام مي شود . به گزارش پانا، محمد حسن جعفري زاده از برگزاري امتحانات مراکز آموزش از راه دور و بزرگسالان به صورت متمرکز خبرداد و افزود: در اجراي مصوبه هشتصد و چهل و نهمين جلسه شورايعالي آموزش وپرورش درخصوص اصلاح آئين نامه هاي آموزشي مراکز آموزش از راه دور، امتحانات اين مدارس و مدارس بزرگسالان به صورت متمرکز برگزارمي شود . جعفري زاده از فعال شدن لينک دانش آموزي سامانه ساهت در آينده اي نزديک خبر داد و از داوطلبان خواست با مراجعه به اين سامانه به آدرس www.sahat91.medu.ir اطلاعات خود را کنترل و در صورت مشاهده مغايرت نسبت به پيگيري جهت اصلاح اقدام کنند.گفتني است، چگونگي برگزاري امتحانات مراکز آموزش از راه دور و بزرگسالان، نحوه برگزاري امتحانات پايان نيمسال اول، نحوه ثبت اطلاعات داوطلبان کنکور در سامانه ساهت 91، ضرورت تجهيز اتاق هاي تکثير، تامين نيروي انساني، ساماندهي پرونده ها و مدارک مدارس منحله از مهمترين مباحث اين نشست بود.


جشنواره رشد، بهترين کتاب هاي گروه کامپيوتر را معرفي کرد

گروه کامپيوتر نهمين جشنواره کتاب‏هاي آموزشي رشد از ميان 81 کتاب رسيده به اين جشنواره 4 کتاب را براي کسب جايزه اين دوره از جشنواره نامزد کردند. به گزارش شاپرک ستاد خبري نهمين جشنواره کتاب‌هاي آموزشي رشد، گروه داوران بخش کامپيوتر متشکل از افشين اکبري، نيلوفر بزرگ‏نيا و محمدرضا شکرريز، 81 اثر رسيده به دبيرخانه را مورد ارزيابي و بررسي قرار دادند که از اين تعداد چهار کتاب نامزد دريافت جايزه اين دوره از جشنواره شده است. کتاب «Adobe Photoshop CS5» تأليف محمداسماعيل هدي (پندار پارس- مانلي، 1389)، «آفيس 2007 ساده و واضح» تأليف جري جويس و ماريان مون، ترجمه: محمود دياني و عليرضا زارع پور (نص، 1388)، «آموزش تصويري گام به گام اينترنت 2010» تأليف اميد باوي- محمد حسن حسيني (عابد- مهرگان قلم، 1389) و «مرجع کامل A+2009» تأليف احمد کبيري (پندار پارس- مانلي، 1388) براي دريافت جايزه گروه کامپيوتر اين دوره از جشنواره معرفي شدند. اين دوره از جشنواره با رويکرد دوره آموزش متوسطه نظري، فني‌وحرفه‌اي و کاردانش و در دو بخش «انتخاب، معرفي و تقدير از برگزيدگان» و «فعاليت‌هاي جنبي» برگزار مي‌شود.

نهمين جشنواره کتاب‌هاي آموزشي رشد توسط دفتر انتشارات کمک آموزشي وزارت آموزش وپرورش آذر ماه سال جاري با معرفي برترين‌ها در تهران برگزار مي‌شود.

راننده و فرد طرف قرارداد سرويس هاي غيرمجاز مدارس در صورت بروز سانحه به دادگاه معرفي مي شوند

رئيس پليس ترافيک شهري راهور گفت: استفاده از خودروهاي شخصي به عنوان سرويس مدارس به دليل کمبود تاکسي است. سرهنگ محسن مهرايي در گفتگو با مهر اظهارداشت: در تهران بيش از 14 هزار تاکسي به عنوان سرويس مدرسه بکارگيري شده است و در مواردي به علت کمبود خودروي عمومي با هماهنگي مسئولان آموزش و پروش از خودروهاي شخصي مورد اعتماد استفاده کرديم. البته صلاحيت رانندگان اين خودروها بررسي شده و پس از تائيد پليس اجازه فعاليت به آنها داده شد. وي ادامه داد: با آموزشهاي انجام شده و نظارت پليس خوشبختانه حوادث سرويس مدارس کاهش يافته است و تاکنون حادثه اي براي سرويس مدارس در شهرها رخ نداده است.رئيس پليس ترافيک شهري به تخلفات سرويس مدارس اشاره کرد و گفت: خوشبختانه تمامي سرويس ها معاينه فني دارند و بيشترين تخلفات رخ داده مربوط به سوارکردن دانش آموز بيش ازحد مجاز است. البته براساس قانون جديد رانندگان سرويس دختران دبيرستاني نيز بايد از بانوان باشند. در صورتي که اين قانون رعايت نشود با متخلفان برخورد قاطع مي کنيم. مهرايي افزود: در صورتي که سرويس مدرسه غيرمجاز دچار سانحه شود علاوه بر راننده فرد طرف قرارداد سرويس و مسئول استفاده کننده از اين سرويس به عنوان متخلف به دادگاه معرفي مي شوند.


رييس پژوهشکده برنامه ريزي درسي و نوآوري هاي آموزشي:

ايجاد شوق يادگيري در دانش آموزان عاملي براي کاهش استرس شب امتحان است

رييس پژوهشکده برنامه ريزي درسي ونوآوري هاي آموزشي وزارت آموزش وپرورش گفت: والدين براي بالابردن رغبت
دانش آموزان به مطالعه کتاب هاي درسي، شوق يادگيري را در آنان افزايش دهند. 'حيدر توراني' در گفتگو با ايرنا با بيان اينکه والدين بايد شوق يادگيري را در دانش آموزان تقويت کنند، افزود: در صورت ايجاد اين شوق ديگردانش آموزان با دغدغه و نگراني هاي شب امتحان و مطالعه حجم زيادي از مطالب کتاب هاي درسي روبرونخواهندبود. وي در ادامه با بيان اينکه براي ايجاد شوق يادگيري، والدين بايد بر روي نگرش، طرز تلقي و باورهاي فرزندان خود تاثيربگذارند، اظهارداشت: والدين بايد هدف از علم آموزي را براي دانش آموزان تبيين کنند تا شوق يادگيري در آنان افزايش يابد.

رييس پژوهشکده برنامه ريزي درسي و نوآوري هاي آموزشي يادآورشد والدين بايد مصاديق، آثار و نتايج علم آموزي و ادامه تحصيل را براي دانش آموزان بيان کنند تا ميل به يادگيري در آنها افزايش يابد.

توراني ايجاد محرک هاي دروني (هدفگذاري) را بيش از محرک هاي بيروني (اهداي هدايا چون خريد دوچرخه و ...) در افزايش انگيزه دانش آموزان به درس خواندن مؤثر دانست و خاطرنشان کرد محرک هاي بيروني موجب افزايش استرس دانش آموزان مي شود.


 قـلـم معـلــم 

خواننده گرامي شما مي توانيد نظرات، پيشنهادات و انتقادات خود را با موضوع آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان و روش ها و قوانين آموزشي جاري در آموزش وپرورش را براي استفاده در صفحه بچه?هاي مدرسه به آدرس الکترونيکي shaparakschool@gmail.com ارسال نماييد. همچنين در صورتيکه پيشنهاد يا انتقادي در ارتباط با اين صفحه از روزنامه شاپرک داريد نيز به همين آدرس ارسال نماييد. نظرات شما راهگشاي ماست.

سه هفت سال، سه رفتار

رشد از ديدگاه اسلام

فيروزه فلاح، مهسا رضوي، بهاره خليل زاده

قسمت چهارم

نوجوان و جوان از ديدگاه اسلام

همانطور که گفته شد، بحث حقوق جوان و نوجوان از ديدگاه اسلام با توصيه هاي اخلاقي توسط پيامبر(ص) و معصومين(ع) آميخته شده است. از نگاه آن ها جوان به عنوان عنصر فعال و حساس در جامعه مطرح است که حقوق و وظايفي دارد و سايرين موظف به رعايت آن هستند.

انس و الفت با جوان

پيامبر(ص) درباره ويژگي هاي روحي و رواني جوان مي فرمايند: درباره جوانان به خير ونيکي سفارش مي کنم، چرا که قلب آنان رقيق و مهربان است.

امام صادق(ع) مي فرمايند: خدا بيامرزد کسي را که به فرزندش در نيکي و نيکوکاري ياري کند. راوي از امام(ع) پرسيد چگونه؟ امام (ع) فرمودند: آنچه فرزند در توان داشته و انجام داده است بپذيرد و از آنچه توانايي نداشته است درگذرد و او را به گناه و معصيت واندارد و با مدارا و برخورد سنجيده با او رفتارکند.

در جاي ديگر پيامبر(ص) مي فرمايند: رحمت الهي شامل حال بنده اي باشد که فرزندش را با نيکي و احسان به او، همخو شدن با او و آموزش علم و ادب، برانجام دادن خوبي ها ياري کند.

يکي از حقوق جوانان اين است که والدين و مربيان با او مأنوس شوند تا او بتواند مشکلات خود را در سايه دوستي مطرح کند.

امام علي(ع) مي فرمايند: دل هاي مردم وحشي است، پس هر که با آن ها الفت گيرد، به سويش روي مي آورند.

پس دوستي، زمينه طرح مشکلات و حل آن ها را فراهم مي سازد.

برگرفته از مجله رشد آموزش راهنمايي تحصيلي آبان ماه 90

ادامه دارد....


 زنگ تفريح 
 عكس : همايون لنگرودي (بديع فر)


 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
گلبرگ
كارتونيست
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون