جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 1572- تاریخ : 1387/10/11 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران - (چهارشنبه)


کارگاه هاي IT مدارس، گامي موثر براي ارتقاي آموزش


اجراي آزمايشي دو درس مقطع راهنمايي به صورت چند تاليفي


قلم معلم


ازگوشه وکنار

رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايي کشور:
طرح ساختار آموزشي مدارس بدون شکست تهيه شد


کاغذ اخبار


  کارگاه هاي IT مدارس، گامي موثر براي ارتقاي آموزش  

 امروزه رايانه ها و فناوري ارتباطات و اطلاعات تمام ابعاد زندگي افراد را در نورديده و بدون شک استفاده از فناوري جديد و هم گام شدن با آن مورد توجه بسياري از دولت ها قرار گرفته است.
در اين ميان آموزش و پرورش بايد به عنوان مکان تعليم آينده سازان کشور، امکانات آموزش فناوري را از طريق تجهيز آزمايشگاه هاي  IT  و تجهيز مدارس به رايانه فراهم کند.
سهم مدارس استان از کارگاه هاي  IT  چه قدر است و تا چه اندازه به تجهيز آن پرداخته شده است؟ يک دانش آموز مقطع متوسطه در اين خصوص مي گويد: تعداد سيستم هاي موجود در کارگاه  IT  نسبت به تعداد دانش آموزان مدرسه کم است به طوري که چند نفر با هم از سيستم استفاده مي کنند و اين امر موجب پايين آمدن کارايي آن ها مي شود.
طيبي يکي از دانش آموزان در اين باره مي گويد:بعضي از دانش آموزان به علت نداشتن رايانه در منزل و کمبود زمان دسترسي به رايانه در مدرسه نمي توانند بهره وري مناسبي از آن داشته باشند.
ذاکريان دانش آموز ديگري اظهار مي دارد: به نظر مي رسد اغلب دانش آموزاني که در خصوص علوم رايانه اي اطلاعات بيشتري دارند، مي توانند از رايانه استفاده کنند در صورتي که باتوجه به اهميت اين مقوله بايد فرصت يادگيري علوم رايانه اي براي تمام دانش آموزان فراهم شود.
اين دانش آموز  با اشاره به وجود 4 سيستم در کارگاه مدرسه خود مي گويد: کمبود سيستم و نبود متصدي و نيروي متخصص در کارگاه  IT  مشکلات زيادي را در مدرسه به وجود مي آورد. يک معلم مقطع متوسطه هم مي گويد: اگر نيروي متخصص در کارگاه هاي  IT  به کار گرفته شود، بسياري از مشکلات مربوط به استفاده از رايانه سريع تر انجام مي شود و فرصت بيشتري در اختيار دانش آموزان قرار مي گيرد.
علي آبادي يکي از آموزگاران دراين باره مي گويد:  تقويت و تجهيز کارگاه هاي  IT  در مدارس و تحت پوشش قرار دادن تمام دانش آموزان ضروري است، در حالي که هنوز کمبودهاي زيادي در اين خصوص وجود دارد.
محمدي که رئيس گروه فناوري اطلاعات و ارتباطات يکي از استانها است در خصوص ضرورت استفاده از کارگاه  IT  در مدارس مي گويد: به کارگيري فناوري ارتباطات و اطلاعات در فرآيند يادگيري، ياددهي موجب افزايش اثربخشي آن مي شود و منابع بيشتري در اختيار دانش آموز قرار مي گيرد.
محمدجواد محمدي خاطرنشان مي کند: باتوجه به عصر فناوري دانش آموز بايد سواد رايانه اي و اطلاعاتي داشته باشد آموزش و پرورش اگر بتواند خدمات خود را به شکل الکترونيکي ارائه کند، بخش وسيعي از اهداف دولت الکترونيکي محقق خواهد شد.
وي ادامه مي دهد: باتوسعه فناوري اطلاعات در آموزش و پرورش و ارائه مهارت هاي لازم به دانش آموزان و معلمان قشر وسيعي در جامعه آمادگي ورود به عصر اطلاعات را خواهند يافت. 
وي تصريح مي کند: آموزش و پرورش براي کاربرد فناوري ارتباطات و اطلاعات در مدارس به سيستم رايانه، شبکه مطمئن با پهناي باند مناسب نياز دارد که اين امر مستلزم تامين منابع مالي است اما اختصاص منابع در اين زمينه در استان بسيار ناچيز است.
وي اظهار مي دارد: ايجاد کارگاه هاي  IT  باتوجه به توسعه فناوري و لزوم آشنايي دانش آموزان ابتدايي و راهنمايي با اين مقوله و حمايت آن ها براي حضور در المپيادهاي دانش آموزي ضروري است.
 کارگاه  IT  اغلب در مدارسي که داراي زيرساخت، سالن، امکانات و فضاي مناسب باشند ايجاد مي شود و تلاش هاي زيادي براي توسعه  IT  و استفاده از اين فناوري در مدارس و آموزش و پرورش شده است. 
وي ادامه مي دهد: با پيشرفت فناوري موجب تنوع در آموزش شده است و آموزش و پرورش بايد امکانات مورد نياز را در اين زمينه فراهم کند تا دانش آموز و معلم بتوانند آن را فرا گيرند .
وي کمبود متصدي در کارگاه هاي  IT  را يکي از مشکلات اين حوزه ذکر و بيان مي کند: فعاليت کم بعضي از کارگاه هاي  IT  در مدارس به علت کمبود نيروي انساني است و آموزش و پرورش استان حتي يک کارشناس  IT  و نيروي متخصص در اين زمينه ندارد.
وي مي افزايد: براي جبران کمبود نيرو در اين زمينه از معلمان مازاد استفاده مي شود در حالي که در کارگاه هاي  IT  بايد نيروي متخصص حضور داشته باشد تا هميشه کارگاه را فعال نگه دارد و کمبودهاي آن را به موقع رفع کند.
وي مي گويد: مکاتبات زيادي براي جذب نيرو انجام و تعليم کارشناسان  IT  در آموزشکده ها و مراکز تربيت معلم پيشنهاد شده است.
رئيس سازمان اين شهرستان با بيان اين که در برنامه درسي دبيرستان ها الزامي براي حضور دانش آموزان و معلمان در کارگاه هاي  IT  پيش بيني نشده است، مي گويد: فقط گروه هاي کاردانش، فني و حرفه اي و بعضي از رشته هاي درسي مانند رايانه و حسابداري بايد به طور دائم از کارگاه  IT  استفاده کنند. علي باقرزاده مي افزايد: در حال حاضر نيروي متخصص براي کارگاه هاي  IT  وجود ندارد تا امکانات اين اماکن توسط آن ها فراهم شود.
وي اظهار مي دارد: در تجهيز کارگاه هاي  IT  نمي توان به حد استاندارد رسيد، چون نياز افراد رو به افزايش و سيستم ها نيز مدام در حال تغيير است.وي روند رشد کارگاه هاي  IT  در مدارس استان را مطلوب ارزيابي و ذکر مي کند: تعدادي از مدارس در مقطع راهنمايي و ابتدايي کارگاه  IT  ندارند و برگزاري مسابقات رايانه طي سال هاي اخير انگيزه تجهيز مدارس راهنمايي به رايانه و آشنايي معلمان و دانش آموزان به علم جديد را فراهم کرده است.


 اجراي آزمايشي دو درس مقطع راهنمايي به صورت چند تاليفي  

مدير کل دفتر تاليف کتاب هاي درسي وزارت آموزش و پرورش از اجراي آزمايشي دو درس مقطع راهنمايي به صورت چند تاليفي در سه استان کشور خبر داد. علي ذوعلم، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود: هم اکنون کتاب حرفه و فن پايه اول راهنمايي در استان هاي مازندران و فارس و همچنين کتاب ديني پايه اول راهنمايي نيز در استان کرمان به منظور ارتقا پتانسيل جامعه به صورت چند تاليفي اجراي آزمايشي مي شود.مدير کل دفتر تاليف کتاب هاي درسي وزارت آموزش و پرورش گفت: اين حرکت نقطه آغاز اجرايي شدن اين طرح در ديگر استان ها است که اگر استمرار يابد، مي تواند نقش موثري در توسعه مشارکت هاي علمي و تخصصي صاحب نظران داشته باشد اما متاسفانه براي اجرا شدن اين طرح اعتبار بسيار کمي در نظر گرفته شده است.وي خاطرنشان کرد: هم اکنون براي استمرار اين حرکت در پايه هاي دوم و سوم راهنمايي در سه استان مذکور، حداقل نياز به 100 ميليون تومان اعتبار هستيم.


 قلم معلم 


 چرخه مدل يادگيري

فاطمه موسوي -دبير حرفه وفن  منطقه 9 

تعريف آموزش از نظر يونسکو: 
آموزش فني وحرفه اي : به آموزشهايي اطلاق مي شود که فرد براي احراز شغل وحرفه اي معين آماده مي سازد و يا کارآيي وتوانايي افراد شاغل به فنون وهدف را در زمينه هاي فني وحرفه اي ار تقا» مي دهد.
از روشهاي افلاطون وارسطو: يکي از اساس تحليل فکر تحليل قياسي است، اما نظر سقراط که استقرايي مي باشد يعني کل به جز» وجز»به کل مي باشد.
معلمان دانش آموزان را بر پايه منطق عقل بايد آموزش دهند.

از روشهاي تفکر خلاق
-   يادگيري گشتالتي کل به جز مي باشد - يادگيري تفکر استقرايي جزبه کل مي باشد.
تا سال 2015 تعليم وتربيت بايد جهاني شود آمريکا هزاره ي سوم را قرن دانش ودانايي نامگذاري نموده است.

نگرشهاي جديد آموزشي و پرورشي :
امروزه با توجه به توسعه علم وتکنولوژي نگرش جديد آموزشي وتربيتي شامل شناخت ويژ گيهاي دانش آموز، توجه به نيازهاي او، تحقيق، پژوهش وبررسي مسائل نظام آموزشي ، نيازهاي جامعه و بازار کار و کشف راهبردهاي جديد ياد دهي ،ياد گيري وتوجه به فضا و موقعيت آموزشي و بالاخره چگونگي بهره وري بيشتر از طريق فعال کردن حس خلاقيت دانش آموز مي گردد.
از روشهاي استقرايي در اين مرحله مي توان به موارد زير اشاره نمود:
 آنچه به ذهن شاگردان خطور کرده يادداشت مي کنيم .
 ترکيب جمله ها جهت خلاصه بندي . 
 پاک کردن مطالب اضافه که همان تحريک مغزي يا بارش فکري گويند.
در اين مراحل بايد از انتقاد کردن بپرهيزيم ، ايده ها را تر کيب نمايم وايده جديد بوجود آوريم وايده هاي نا معقول را کنار بگذاريم که کيفيت بهتر ومهمتر مي باشد. 
 
 اين نگرشها به طور کلي شامل موارد زير مي شود:
-  اجتناب از رويکرد آموزش وتدريس يکنواخت وغير فعال و گرايش به رويکرد وراهبرد
تدريس فعال از قبيل تدريس از طريق همياري شاگردان که اين خود شامل ; تدريس از طريق شخصي دانش آموزان با مسائل يا مطالعه مستقل - تدريس از طريق آموزش خارج از مدرسه يا راهبرد واحد کار ( پژوهش و تحقيق) - تدريس از طريق استفاده از امکانات جامعه.
 -اجتناب و دوري از به کارگيري رويکرد آموزش مستقيم بوسيله معلم يا نظام معلم مداروگرايش به رويکرد وراهبرد دانش آموزمدار يا نظام شاگرد محور.
-  اجتناب ودوري از نگرش به حساب آوردن دانش آموز به عنوان جزئي از گروه وگرايش به سوي نگرشي که در آن هر دانش اموز يک فرد متفاوت مستقل به حساب مي آيد.
که همان توجه به تفاوتهاي فردي مي باشد.
-  اجتناب از رويکرد تدريس دسته جمعي به شيوه بصري -سمعي وگرايش به سوي تهيه وتوليد وسايل براي کاربرد در راهبرديادگيري وياددهي.
 -گرايش به تضمين بيشتر يادگيري به ويژه هنگامي که راهبردهاي پرورش تفکر در جريان باشد. ش


 ازگوشه وکنار 

 توسط اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان
فرم عضويت دانش آموزان در گردان هاي منتظران شهادت توزيع شد

 همزمان با ابلاغ پيام مقام معظم رهبري در خصوص فجايع اخير غزه و کشتار بي رحمانه مردم بي دفاع فلسطين، فرم عضويت دانش آموزان در گردان هاي منتظران شهادت و پايگاه هاي امدادي توسط اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان توزيع شد.به گزارش شاپرک به نقل از روابط عمومي و امور بين الملل دفتر مرکزي اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان، با توجه به تقارن زماني غزه با ايام سوگواري امام حسين (ع)، هيئت هاي انصارالمهدي (عج) قالبي مناسب براي حضور دانش آموزان عضو انجمن اسلامي، ساير دانش آموزان و حتي خانواده هاي آنان است لذا در 12 دي، اين هيئت ها در استان ها و شهرستان ها تشکيل شده و در حرکتي خودجوش به صورت دسته جات عزاداري و سينه زني در سطح شهرستان ها به حرکت در مي آيد. بنابراين گزارش، قبل از حرکت دستجات عزاداري دانش آموزي، تمهيداتي انديشيده شده است که طومار دانش آموزي در لبيک به پيام رهبري و حمايت از مردم غزه فراهم شود تا در پايان عزاداري توسط دانش آ موزان امضا شود. براساس اين گزارش، مقدماتي فراهم شده است تا نامه لبيک اعضاي انجمن هاي اسلامي دانش آموزان به رهبر انقلاب در پايان عزاداري توسط يکي از دانش آموزان قرائت شده و در پايان هر بند، توسط دانش آموزان حاضر با عنوان "لبيک، لبيک ، لبيک يا خامنه اي" پاسخ داده شود و همچنين فرم هاي عضوگيري دانش آموزان جنبش شهادت طلب و علاقمند به شرکت در جهاد عليه صهيونيسم و کمک به مردم غزه تکميل و جمع آوري مي شود. برپايه اين گزارش، با توجه به اين که 13 دي مصادف با 5 محرم بوده و متقارن با شب شهادت حضرت قاسم بن الحسن(ع) است، در حرکتي هماهنگ تمامي اعضاي انجمن هاي اسلامي نسبت به گرفتن روزه جهادي و اعتراضي اقدام مي کنند و در اين کار به نوجوان عاشورايي کربلا تاسي کرده و الگوپذيري مي کنند. اين گزارش در ادامه افزود: با توجه به تاکيدات حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري مبني بر تحريم کالاهاي صهيونيستي و اسرائيلي، آتش زدن نمادهاي رژيم صهيونيستي اعم از پرچم، آدمک و نمادهاي اين کالاها نيز از برنامه هاست. لازم به ذکر است ، شماره حساب 99999 بانک ملي شعبه مرکزي کد 60 به نام سازمان داوطلبان آماده دريافت کمک هاي نقدي دانش آموزان به همکلاسي خود در غزه و فلسطين است.
  
 وعده تاسيس دانشکده کودکان استثنايي توسط وزير آموزش و پرورش
 
  وزير آموزش و پرورش از تلاش براي تاسيس دانشکده ويژه آموزش معلمان کودکان استثنايي در کنار دانشگاه فرهنگيان خبر داد.به گزارش پانا دکتر "عليرضا علي احمدي" در گردهمايي مديران آموزش و پرورش استثنايي استان هاي کشور گفت: حال که به سمت تاسيس دانشگاه فرهنگيان پيش مي رويم چه خوب مي شود اگر براي تاسيس دانشکده اي با اين عنوان در دانشگاه مذکور هم پيگيري صورت گيرد.وي ادامه داد: دريافت مجوز تاسيس اين دانشگاه منوط به تشکيل هيات علمي است ولي به محض گرفتن مجوز به ياري خداوند براي ايجاد رشته هايي که مورد نياز کار معلمان آموزش استثنايي است هم تلاش خواهيم کرد که البته کار و برنامه ريزي زيادي مي برد. وي خطاب به مديران اموزش و پرورش استثنايي کشور گفت: سعي کنيد با برخي دانشگاه ها همکاري بيشتري داشته باشيد چرا که بسياري از اقدامات و آموزش هاي که به اين دانش آموزان داده مي شود در ادامه در دانشگاه محيا نيست. علي احمدي با ابراز تاسف از اين که فرهنگ مشارکتي در درجه پاييني قرار گرفته است گفت: تعالي دانش آموزان استثنايي در اين است که در آموزش عالي هم خدماتي به ان ها ارايه شود که اين کار با برگزاري جلسات مشترک با مسئولان وزارت علوم محقق خواهد شد. وي در ادامه بر بحث بازنگري تاسيس مدارس جديد تاکيد کرد و افزود: ظرفيت ها و منابع موجود براي اين کار را مورد بازنگري قرار دهيد. وزير آموزش و پرورش با اشاره به بحث بهداشت در مدارس استثنايي گفت: با اين که اينموضوع در مدارس عادي امري حل شده است ولي بايد پذيرفت که در مدارس ابتدايي نوغع فعاليت ها و به ويژه موضوع بهداشت بايد بازتعريف شود.دکتر علي احمدي گفت: براي هر متعلم در آموزش و پرورش استثنايي بايد نسخه خاص خودش را پيچيد. وي خطاب به مديران مراکز استثنايي تاکيد کرد: براي آموزش دانش آموزان اين حيطه لزومي ندارد تماما با اموزش و پرورش عادي پيش برويد چون اين کار فشار روحي و جسمي به دانش آموزان وارد مي کند. وي با بيان اين که شناسايي و مطالعات ويژه اي براي تعليم و تربيت اين گونه دانش آموزان لازم است گفت: بايد روندهاي مناسب شناخته شوند و من معتقدم علي رغم استفاده از فرم ها و آزمون هاي بين المللي هنوز پياده سازي درست آن ها براي مان جا نيافتاده و بايد آموزش ها در اين زمينه گسترش يابد. علي احمدي بر ايجاد رقابت سالم با روش هاي مناسب در ميان دانشآموزان استثنايي تاکيد کرد.وي رقابت و مقايسه بين استثنايي ها و دانش آموزان عادي را کاري نا عادلانه دانست و افزود: با تلاش براي گرفتن سهميه ويژه براي اين دانش اموزان در قبولي دانشگاه ها مي توان به آن ها کمک کرد.


  رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايي کشور:
 طرح ساختار آموزشي مدارس بدون شکست تهيه شد 

رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايي کشور از تهيه طرح ساختار آموزشي مدارس بدون شکست براي دانش آموزان استثنايي خبر داد.به گزارش شاپرک ، سوسن کشاورز در گردهمايي مديران آموزش و پرورش استثنايي استان ها که روز گذشته  در مجتمع آموزشي پيامبر اعظم (ع) برگزار شد به سياست کلي آموزش و پرورش استثنايي در راستاي خدمات رساني هر چه بهتر به دانش آموزان داراي نيازهاي ويژه اشاره کرد و گفت: محور قرار دادن متن سند چشم انداز 20 ساله برنامه پنج ساله توسعه چهارم، سند آموزش و پرورش استثنايي در برنامه پنج ساله چهارم و اساسنامه سازمان در تهيه و تنظيم برنامه هاي سالانه، کيفيت بخشي و توسعه فعاليت هاي آموزش و پرورش، توانبخشي و امور اجرايي و اداري با بهره گيري از تجربيات ارزشمند و آخرين يافته هاي علمي، ارتقاي کمي و کيفي نيروي انساني از طريق جذب افراد مجرب و افزايش سطح علمي با ارائه آموزش هاي لازم متکي بر آخرين يافته ها و دستاوردهاي معتبر در راستاي خدمات رساني مطلوب به دانش آموزان ويژه و افزايش آگاهي افراد جامعه در راستاي اصلاح بينش، نگرش و عملکرد در امر پيشگيري از بروز معلوليت ها و مداخله به هنگام و چگونگي مراقبت و برخورد با دانش آموزان ويژه، توسعه امر ورزش و ارتقاي سطح پوشش با تاکيد بر مناطق محروم و توجه جدي به امر نظارت بر مجموعه عملکرد انجام گرفته در سازمان و در سطح استان در راستاي اهداف تعيين شده از طريق طراحي کارهاي مناسب جهت ارزيابي کمي و کيفي از سياست هاي کلي ماست. وي همچنين گزارشي از اقدامات انجام شده در سه ماهه مهر، آبان و آذر سال جاري را ارائه کرد و اظهار داشت: طرح سنجش بدو ورود به دبستان که پيگيري روند مربوط به اجراي طرح سنجش در سطح کل کشور و استخراج يافته هاي مربوط به طرح سنجش در قالب شناسنامه سلامت دانش آموزان و آماده سازي جهت تحليل و ارزيابي در بيش از 15 استان و انطباق و هنجاريابي آزمون و کسلر کودک (جديدترين تست هوش جهت اجرا در سطح کشور را شامل مي شود) از نمونه اي از اقدامات انجام شده است. کشاورز به طرح توسعه آموزش فراگير اشاره کرد و افزود: اجراي آزمايشي طرح فراگير در 7 استان در حال انجام است. ضمن اين که برگزاري نشست جهت ايجاد هماهنگي در بين استان ها، تدوين شيوه نامه آموزش تلفيقي و طرح در شوراي معين سازمان، تصويب کليت آن در سه جلسه متوالي شورا و ارائه جهت تصويب نهايي به شوراي سازمان زير مجموعه اين طرح هستند. وي ادامه داد: تاليف 27 عنوان کتاب پايه سوم پيش حرفه اي و متوسط حرفه اي و اقدام و پيگيري جهت طراحي، صفحه آرايي و آماده سازي از طريق سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي و مناسب سازي و برگردان کتب درسي به بريل و خط درشت، تهيه طرح ساختار آموزشي مدارس بدون شکست، توسعه کمي مراکز آموزشي و توانبخشي مشکلات ويژه يادگيري، صدور مجوز تاسيس و تجهيز 20 مرکز جديد و شناسايي و انتخاب آزمون هاي تشخيص مشکلات ويژه يادگيري، احصاي مشکلات آموزشي دانش آموزان چند معلوليتي، تهيه محتواي آموزشي جهت دانش آموزان اختلالات رفتاري و بررسي راهکارهاي نوشتن براي دانش آموزان چند معلوليتي از اقدامات انجام شده ماست.


 کاغذ اخبار 

 برنامه 17گانه ارتقاي کيفي و توسعه کمي
آموزش و پرورش تدوين شد

وزيرآموزش و پرورش از تدوين برنامه 17 گانه ارتقاي کيفي و توسعه کمي آموزش و پرورش خبر داد.
عليرضا علي احمدي در گفتگو با  مهر با بيان اينکه چهارچوب برنامه هاي 17گانه توسعه کمي و کيفي آموزش و پرورش هم اکنون در سازمانهاي آموزش و پرورش استانها درحال تدوين است افزود: بايد امور جاري در آموزش و پرورش با برنامه ريزي مناسب انجام گيرد تا خللي در نظام آموزشي ايجاد نشود.وزيرآموزش و پرورش همچنين درباره دانشگاه بزرگ فرهنگيان که درسالگرد دانشگاه پيام نور از تاسيس آن خبر داده بود گفت: راه اندازي و تاسيس اين دانشگاه در حد يک پيشنهاد و طرح است و ما در حال بررسي آن در شوراي عالي انقلاب فرهنگي هستيم و هنوز طرح خاصي را به وزارت آموزش عالي ارائه نکرديم. به محض اينکه به نتايج اوليه دراين باره برسيم آن را اعلام مي کنم.علي احمدي درباره  دانش آموز اراکي که در اثر تصادف با سرويس مدرسه جان باخت نيز اظهار داشت: در اين باره اطلاعي ندارم و بايد در اين باره کسب اطلاع کنم.در آبان ماه سال جاري سهل انگاري راننده سرويس يک مدرسه در اراک باعث مرگ يک دانش آموز در مقطع اول ابتدايي شد که البته وي هم اکنون فعاليت خود را در جابه جايي دانش آموزان همان مدرسه ادامه مي دهد.

باوجود کمبود مالي مدارس;
سرانه دانش آموزي دو سال مدارس در يکسال تجميع شد

رئيس آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران گفت: سرانه دانش آموزي مدارس را که از سال تحصيلي گذشته باقيمانده بود با سرانه تحصيلي جاري يکي کرده و به حساب مدارس واريز کرديم.
سيد علي يزديخواه در گفتگو با  مهر در پاسخ به اين سوال که شما قبلا عنوان کرده بوديد سرانه دانش آموزي که در تابستان پرداخت شد مربوط به سال تحصيلي گذشته است، گفت: امسال و پارسال فرقي نمي کند سرانه هر دو سال را يکجا پرداخت کرديم. پرداخت سرانه دانش آموزي مدارس از سوي روساي سازمانهاي آموزش و پرورش در حالي است که مديران مدارس در بسياري از موارد اقدام به اخذ شهريه به بهانه هاي مختلفي همچون برگزاري کلاسهاي تقويتي، تامين پول آب و برق و گاز و حتي خريد وسايل مورد نياز مدرسه کرده اند.رئيس آموزش و پرورش شهرستانهاي تهران در اين رابطه به خبرنگار مهر گفت: شما از مديران ما چيزي را شنيده ايد که درست نيست.يزديخواه با بيان اينکه سرانه هر دانش آموز 8 هزار تومان است و در کل 10 ميليارد تومان بابت سرانه دانش آموزي به مدارس واريز شده است افزود: ما قبول داريم که مقدار سرانه ها کم است ولي مديران مدارس با همين ميزان فعاليتهاي خود را دنبال مي کنند.وي در حالي از پرداخت 10 ميليارد تومان سرانه دانش آموزي مدارس خبر مي دهد که معاون پشتيباني و برنامه ريزي وي بيش از اين عنوان کرده بود که 8 ميليارد و 200 ميليون تومان سرانه دانش آموزي مربوط به سال 86 به حساب مدارس شهرستانهاي استان تهران واريز شده است.به گفته يزديخواه بيش از يک ميليون و 200 هزار دانش آموز در شهرستانهاي تهران مشغول به تحصيل هستند.همچنين رئيس آموزش و پرورش شهر تهران نيز در اين باره به خبرنگار مهر گفت: سرانه اي که وزارتخانه براي امسال در اختيار ما قرار داده بود به حساب مدارس واريز کرديم.علي اصغر يزداني ادامه داد: براي هر دانش آموز بين 4 تا 8 هزار تومان سرانه تعلق گرفته است.رئيس آموزش و پرورش شهر تهران در پاسخ به اين سوال که ميزان کل اعتبارات اختصاص يافته براي سرانه دانش آموزان تهراني چقدر است رقم دقيقي را عنوان نکرد و تنها به اين جمله بسنده کرد که نزديک به 3 ميليارد و خرده اي به حساب مدارس واريز کرده ايم.
 
عضو هيئت رئيسه مجلس:
مشکل کسري بودجه  آموزش و پرورش با 2500 ميليارد تومان حل مي شود

 عضو هيئت رئيسه مجلس گفت: مشکل کسري بودجه آموزش و پرورش با اختصاص 2 هزار و 500 ميليارد تومان از اعتبار لايحه اصلاح بودجه حل مي شود.
حميدرضا حاجي بابايي نماينده همدان در مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با  فارس افزود: در لايحه اصلاحيه بودجه، 6 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است که با جابه جايي رديف هاي بودجه به بخش هاي مورد نظر اختصاص يابد. وي در پاسخ به اين پرسش که به نظر شما چه ميزان از اعتبار لايحه اصلاح بودجه به آموزش و پرورش اختصاص دارد، گفت: در اين لايحه مشخص نشده است که به هر دستگاه قرار است چه اعتباري پرداخت شود و به صورت کلي است. حاجي بابايي اضافه کرد: نمي دانم دولت چقدر را براي آموزش و پرورش تخصيص داده شده است اما اگر 2 - 3 هزار ميليارد تومان اختصاص يابد، کسري بودجه آموزش و پرورش حل مي شود. وي در پاسخ به اين پرسش که کسري بودجه آموزش و پرورش حدود 6 هزار ميليارد تومان است و اين اعتبار کافي نخواهد بود، گفت: کسري بودجه آموزش و پرورش حدود 5 هزار ميليارد تومان با لحاظ مواردي است که بخشي از آن ها ضروري نيست.

رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايي کشور:
ديوان محاسبات مي خواهد معوقه دانش  آموزان استثنايي را روانه خزانه  کند

ديوان محاسبات کشور از سازمان آموزش و پرورش استثنايي خواسته است که معوقه پرداختي به دانش آموزان استثنايي را به جاي واريز به حساب اين دانش آموزان به حساب خزانه داري واريز کند.سوسن کشاورز، رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايي کشور اظهار داشت: مشکلي در خصوص طرح آتيه يعني طرح واريز مستمري ماهيانه به دانش آموزان استثنايي وجود دارد که به ساليان گذشته باز مي گردد.
وي ادامه داد: در سال هاي پيش يک مبلغي براي دانش آموزان استثنايي در بانک کشاورزي سرمايه گذاري شده است که اکنون اصل و سود اين مبلغ بسيار زياد است. کشاورز اضافه کرد: اين مبلغ بايد در همان سال که سرمايه گذاري شده بود به حساب دانش آموزان واريز مي شد اما واريز نشد و در حساب بانک ماند. به همين دليل از طرف ديوان محاسبات اعلام شده است که بايد اين مبلغ به حساب خزانه داري واريز شود. وي افزود: ديوان محاسبات عنوان مي کند که اين حساب دولتي بوده که خرج نشده است و بايد به حساب خزانه داري واريز شود اما دلايل توجيهي آورديم و در حال پيگيري هستيم که اين اتفاق نيفتد. رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايي کشور گفت: با توجه به اين که مبلغ اين حساب ميلياردي است خيلي از تنگناهاي زندگي دانش آموزان استثنايي را حل مي کند. به گزارش فارس، مجيد قدمي رئيس اسبق سازمان آموزش و پرورش استثنايي کشور در آن زمان اعلام کرده بود که از سال 1381 در بانک کشاورزي براي دانش آموزان استثنايي اعتباري ذخيره شده است.


 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
بچه هاي مدرسه
کارتو نيست
زنگ ورزش
كانون
گزارش