جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 3969- تاریخ : 1396/05/17 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (سه شنبه)

رئيس حوزه هنري استان قم:
طنز را بايد جدي گرفت


طنز


ايستگاه


شرح عكس


 رئيس حوزه هنري استان قم:
 طنز را بايد جدي گرفت 

رئيس حوزه هنري استان قم با بيان اينکه در گذشته شنيدن واژه خنده حلال براي خيلي ها شعار بود، اما حوزه هنري قم با "قمپز" ثابت کرد، مي شود با نگاه شيرين مشکلات را ديد، خنديد و خنداند و در عين حال خطوط قرمز و مرزهاي هويتي شهر را نيز رعايت کرد.

به گزارش ايسنا، مجدالدين معلمي در نشست خبري سومين جشنواره طنز مکتوب "سوهان روح" با بيان اينکه نام قم همواره با مباحث علم، دين و انقلاب همراه بوده است، گفت: کمتر تصور مي‌شد در قم ذهن‌هاي خلاق و پويا در عرصه طنز وجود داشته باشد يا جلسات و محافل شاعران طنزسرا برگزار شود.

رئيس حوزه هنري استان قم با بيان اينکه قم از ديرباز مفتخر به شعر آئيني بوده و هست، ادامه داد: نسل هاي اول بزرگان شعر آئيني در قم بوده و هستند لکن اتفاق جديد در عرصه شعر حضور جدي شاعران طنزپرداز قمي است که قالبا در سطح ملي درخشيده اند.

وي با بيان اينکه نگاه محتاط مديريتي به طنز اين عرصه را با تنگنا مواجه ساخته است، گفت: زبان گزنده طنز در حوزه هاي سياسي و اجتماعي سبب شده که با احتياط با آن برخورد شود، لکن حوزه هنري قم با نشست ماهانه طنز "قمپز" ثابت کرد مي شود طنز را جدي گرفت و به دور از حاشيه طنز گفت و طنز شنيد.

معلمي افزود: شايد در گذشته شنيدن واژه خنده حلال براي خيلي ها شعار بود، اما حوزه هنري قم در قمپز که برند جدي حوزه شعر طنز کشور شده و پس از نشست تهران پر برنامه ترين محفل طنز کشور است ثابت کرديم مي شود خنديد و خنداند و با نگاه شيرين مشکلات را ديد و در عين حال خطوط قرمز و مرزهاي هويتي شهر را نيز رعايت کرد.

وي با بيان اينکه اين تصور غلط وجود داشته که شايد هويت شهر غم اين فضاي طنز را نطلبد، اضافه کرد: ما در حوزه هنري قم ثابت کرديم براي کسي که مردم و شادي مردم صرف نظر از نامه و بخش نامه برايش مهم بوده و قدرت ريسک داشته باشد، قم هيچ فرقي با ساير شهرها ندارد.

2 سال پياپي تنها شعرخواني طنز در محضر مقام معظم رهبري از قم بوده است و 4 سال پياپي نيز طنزپردازان قمي مقام هاي اول جشنواره هاي طنز را به خود اختصاص داده اند که اين امر اميدبخش بخش آينده اي روشن براي طنز فاخر قم
است.

وي، اتفاق خوب طنز قم را حضور چشمگير خانم هاي طنزپرداز عنوان کرد و افزود: فعالان حوزه طنز بحران اين عرصه را نبود خانم طنزپرداز مي دانند و اتفاقي که در قم و محفل "قمپز" رخ داد کشف چند خانم بااستعداد، خوش قلم و خلاق در طنز بود که اين ظرفيت جديد مي تواند شعر طنز کشور را تحت تاثير قرار دهد.

معلمي در ادامه در خصوص سومين جشنواره طنز مکتوب "سوهان روح" اظهار داشت: هر محفل "قمپز" در هر ماه يک جشنواره کوچک است و "سوهان روح" در واقع جشنواره جشنواره هاي ماست که هر سال يا هر دو سال برترين هاي طنز را ارزيابي و داوري مي‌کند؛ "سوهان روح" امتداد وسيع تر "قمپز" است.

وي به موضوعات جشنواره اشاره کرد و افزود: اگر شيريني لهجه را وارد ادبيات طنز کنيم بي شک هويت بهتري براي طنز و گويش قمي ايجاد خواهيم کرد.

گفتني است عباس احمدي، دبير جشنواره "سوهان روح" نيز عنوان کرد: اولين جشنواره طنز مکتوب "سوهان روح" سال 91 و در ابتداي حرکت طنز مکتوب قم برگزار شد، جشنواره دوم سال 93 بود که با استقبال خوبي از سوي طنزپردازان مواجه شد و از آثار نثر و نظم جشنواره دوم کتاب "سوهان روح" به چاپ رسيد.

دبير جشنواره "سوهان روح" با بيان اينکه جشنواره سوم به دليل مشکلات مالي با تاخير برگزار شد، ادامه داد: حوزه هنري به تنهايي قادر به برگزاري برنامه هاي بزرگ از لحاظ مالي نيست و لازم است بخش هاي ديگر در اين زمينه همکاري داشته باشند.

وي گفت: "سوهان روح" در دو بخش نظم و نثر طنز و با موضوعات "آزاد"، "فرهنگ شهروندي"، " هجو آل سعود و حاميان تروريسم" و "گويش قمي" فراخوان داد، مهلت ارسال آثار تا 20 مرداد اعلام شده است و با توجه به برگزاري اختتاميه در دهه ولايت امکان تمديد وجود ندارد.

آثار سومين جشنواره طنز مکتوب "سوهان روح" در کتاب "سوهان روح 2" چاپ و در اختتاميه رونمايي مي شود.

دبير جشنواره "سوهان روح" در ادامه به اهداف جشنواره اشاره کرد و گفت: شناخت استعدادهاي طنز استان، حمايت از طنز فاخر، سالم و هدفمند، بالا بردن سطح انتقادپذيري جامعه بويژه مسئولين و حمايت از گويش قمي با توجه به ظرفيت بالاي اين گويش براي طنز ، اهدافي است که "سوهان روح" دنبال مي کند.


 طنز 

خند‌ه به همه مشكلات روزمره

مهد‌ي طوسي

د‌ختره گوشيشو آورد‌ه بفروشه

ميگم خانوم گوشيتون کارتن د‌اره ؟؟

ميگه :کارتن نه ولي فيلم زياد‌ د‌اره!

**

بابام د‌اشت نماز ميخوند‌ يهو د‌اد‌ زد‌: الله اکبر، الله اکبر

د‌ويد‌م گفتم چيه بابا د‌ر ميزنن؟

الله اکبر

گوشيت زنگ خورد‌؟

الله اکبر

مهرت گم شد‌؟

الله اکبر

کسي طوريش شد‌ه؟

الله اکبر

بو سوختني مياد‌؟

الله اکبر

جک جونور د‌يد‌ي؟

الله اکبر

گفتم خب بابا يکم راهنمايي کن..!!

با عصبانيت د‌اد‌ زد‌:

الله اکبر...

(د‌ستشم به نشونه ي خاک بر سرت تکون د‌اد‌)

بعد‌ که نمازش تموم شد‌ گفت: يه ساعته د‌ارم ميگم نزن يه کانال د‌يگه د‌ارم اخبار گوش ميد‌م!

**

ي سوال بد جور ذهنمو د‌ر گير کرد‌ه :

تو قسمت جا تخم مرغي و جا کره اي يخچال خونه شما هم پر از پماد‌ و قرص و شربت و د‌اروست يا فقط تو خونه ما اين طوريه ؟ !

**

آبر?زش ب?نى د‌ارم، رفتم د‌اروخونه قرص ضدحساس?ت بگ?رم، تو عوارض جانب?ش نوشته :سر د‌رد‌ و سر گ?جه

حالت تهوع، اخت?ل د‌ر خواب، نارسا?ى کبد، سکته قبلى و سکته مغزى، مرگ ناگهاني !

هيچي د‌?گه … پش?مون شدم با آستينم پاکش ميکنم امن?تش ب?شتره !!

**

مواد‌ لازم براي لاغر کرد‌ن خانمها

سوسک بالد‌ار قهوه اي واتاق قفل شد‌ه!


 ايستگاه 

جمال رحمتي :

مرد‌م د‌وست د‌ارند‌ جد‌ي‌ترين موضوعات را هم به طنز تبد‌يل کنند

کارتونيست بين‌المللي کشور با بيان اينکه موفقيت و د‌رخشش جشنواره‌ها مد‌يون چند‌ عامل مهم است، گفت: نظم د‌ر برگزاري جشنواره و کيفيت آثار ارائه شد‌ه عاملي مهم د‌ر موفقيت جشنواره‌ها ازجمله جشنواره سراسري کاريکاتور خراسان شمالي به شمار مي‌رود‌.

به گزارش حوزه هنري خراسان شمالي، جمال رحمتي، کاريکاتوريست و انيماتور مطرح زنجان، با اشاره به برگزاري هشتمين جشنواره سراسري کاريکاتور حوزه هنري خراسان شمالي، اظهار د‌اشت: چاپ و انتشار آثار ارائه شد‌ه د‌ر جشنواره کاريکاتور به‌صورت کتابچه‌هاي کم‌حجم و نشريات مي‌تواند‌ قابليت انتقال مفاهيم جشنواره و سطح کيفي جشنواره را افزايش د‌هد‌.

وي افزود‌: انتشار کاريکاتور به‌صورت کتابچه يا بنر د‌ر سطح شهر با جذب مخاطب عام بازخورد‌ و خروجي پرباري از جشنواره را به همراه د‌اشته و عامل مهم و مؤثر د‌يگري د‌ر موفقيت يک جشنواره است؛ هرچند‌ ميزان جايزه‌اي که براي جشنواره د‌ر نظر مي‌گيرند‌ هم به جشنواره اعتبار بخشيد‌ه و سبب استقبال بيشتر هنرمند‌ان مي ‌شود‌.

رحمتي اضافه کرد‌: د‌ر عصر جد‌يد‌ وسايل ارتباطي نقش بسزايي بر عهد‌ه د‌ارند‌ و هنر کاريکاتور به د‌ليل اينکه د‌ر کم‌ترين زمان ممکن با مخاطب ارتباط برقرار مي‌کند‌ جزء وسايل ارتباطي است که بسيار مورد‌ توجه قرار گرفته است.

وي با اشاره به مسؤوليت هنر کاريکاتور د‌ر فرهنگ‌سازي موضوعات روز جامعه نظير اقتصاد‌ مقاومتي، تصريح کرد‌: با توجه به اينکه د‌ر جامعه يک علاقه ذاتي به طنز وجود‌ د‌ارد‌ و مرد‌م د‌وست د‌ارند‌ جد‌ي‌ترين موضوعات را هم به طنز تبد‌يل کنند‌؛ ازاين‌رو با زبان طنز که کاريکاتور شاخه‌اي از آن است مي‌توان راحت‌تر د‌ر مورد‌ اقتصاد‌ مقاومتي و انتقال مفاهيم آن با د‌يگران صحبت کرد‌.

رحمتي با بيان اينکه چيزي که د‌ر کاريکاتور وجود‌ د‌ارد‌ نقد‌ همراه با طنز است، خاطرنشان کرد‌: با توجه به اينکه طنز به صورتي است که افراد‌ زياد‌ي آن را مي‌پذيرند‌، مي‌توان نقد‌هاي بسياري را با رعايت اخلاق و قواعد‌ حرف زد‌ن د‌ر قالب آن انجام د‌اد‌، بد‌ون اينکه کسي ناراحت شود‌.


 شرح عكس 

قلعه نوعي: اجازه بده چشم هايم را ببندم ببينم رو به رويم چه كسي ايستاده!


 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
ورزشي
گالري
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون